Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

3. vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar iverksettes nå. Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

  • Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Det er pasientens grunntilstand og graden av immunsvekkelse som er avgjørende for behov av en 3. dose, ikke antistoffnivået.

Spesialisthelsetjenesten vil identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Pasientene må ha med dokumentasjon som bekrefter at de tilhører aktuelle sykdomsgrupper ved vaksinering. Der det ikke er tvil om at pasienten skal ha tilbud om 3. dose (spesielt pasienter tilhørende gruppe 1), og der det er hensiktsmessig for å spare tid, kan fastlegen varsle og utstyre pasienten med dokumentasjon som bekrefter anbefaling om 3. dose. 

Pasientene må selv bestille time, og vi vil prioritere denne vaksineringen høyt:

Vaksinen kan bestilles på legekontoret tlf 741 38 350.   

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling og de med kompliserte behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene. 

 Både Comirnaty og Spikevax kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Til toppen