Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse:

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Søknadsskjema åpnes 5.mars med søknadsfrist 25.april 2023. 

Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom med til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/aktivitetstilskudd-for-kultur-og-okt-samfunnsdeltakelse/