Høring og offentlig ettersyn av planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022, Snåsa kommune.

Høring og offentlig ettersyn av planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022, Snåsa kommune.

Kommunestyrets forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring iht. Pbl § 11-14. 
Sak 2021/257

Eventuelle merknader framstilles skriftlig innen 24.08.2022. 

Samtidig varsler vi i henhold til plan og bygningsloven §§ 4-1 og 11-12 oppstart av kommuneplanens arealdel med innspillfrist 24.08.2022.

Merknader og innspill sendes til post@snasa.kommune.no eller

Snåsa kommune

Sørsivegen 6

7760 Snåsa.

1. Kommuneplanens samfunnsdel_Snåsa_KSbehandlet_230622 (PDF, 708 kB)

2. Kommuneplanens samfunnsdel_Snåsa_Vedlegg_KSbehandlet_230622 (PDF, 3 MB)

3. Følgebrev med underskrift plan 28.06.22 (PDF, 44 kB)

4. Planprogram_vedtatt_110122 (PDF, 586 kB)

Til toppen