Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Planprogram for kommuneplan Snåsa kommune legges ut på høring

Planprogram for kommuneplan (PDF, 540 kB)

Soejkesjeprogramme Snåasen tjïelten tjïeltesoejkesjasse govlehtæmman bïejesåvva

 Bïevnesh 1. aejkien gïetedimmien bïjre Snåasen tjïelteståvrosne.

Snåasen tjïelteståvroe nænnoesti 28.10.21 v. aamhtese 44/21 raeriestimmiem soejkesjeprogrammese orre tjïeltesoejkesjasse Snåasesne govlehtæmman bïejedh.

Govlehtimmiemierie lea goeven 10.b. 2021 åvtelen.

Govlehtimmielahtestimmieh seedtesuvvieh
Snåasen tjïelte/Snåsa kommune
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa

jallh postmottak@snasa.kommune.no

 

____________________________________

Orientering om 1. gangs behandling i Snåsa kommunestyre.

Snåsa kommunestyre vedtok i 28.10.21 jfr. sak 44/21 å legge forslag til planprogram for ny kommuneplan i Snåsa ut på høring.

Høringsfristen settes til 10. desember 2021.

Høringsuttalelser sendes

Snåsa kommune,
Sørsivegen 6,
7760 Snåsa

eller til postmottak@snasa.kommune.no
 

Til toppen