Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

  • Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

Sakliste til kommunestyremøte 11.01.22 kl 19.00

TJÏELTESTÅVROETJÅANGHKOE

Snåasen tjielteståvroe tjïelteståvroetjåanghkoem åtna dæjstan 11.01.22 ts. 19.00. Tjåanghkoe straejmesåvva tjïelten gåetiesæjrosne.

Veeljeme 2 almetjijstie mah edtjijægan tjåanghkoegærjam jååhkesjidh.

Aamhtesh gïetedæmman

PS 1/22

Soejkesjeprogramme – tjïeltebieliesoejkesje gaarsjelæmman, ålkoejieliedasse jïh fysiske darjoemasse

2021/2273

PS 2/22

Minngemes gïetedimmie soejkesjeprogrammeste – orre tjïeltesoejkesje Snåasen tjïelte

2021/257

PS 3/22

Budsjedtereguleereme skåårvemebudsjedte 2022 – daerpies råajvarimmieh skaaraj gaavhtan Snåasen gærhkoen rehpesne

2022/4

 

___________________________________________________________________________

KOMMUNESTYREMØTE

Snåsa kommunestyre har kommunestyremøte tirsdag 11.01.22 kl. 19.00. Møtet streames på kommunens hjemmeside.

Valg av 2 personer til å godkjenne og underskrive møteprotokollen.

Til behandling:

PS 1/22

Planprogram – kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

2021/2273

PS 2/22

Endelig behandling av planprogram-ny kommuneplan Snåsa kommune

2021/257

PS 3/22

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2022- nødvendige tiltak knyttet til skader på tak Snåsa kirke

2022/4

 

Se møteinnkalling fra Elements Publikum

 

Snåsa, 05.01.22

Arnt Einar Bardal

Ordfører

Til toppen