Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Salg av tomt, brakker og garasje i Viosen – Sak 20/2046

Frist for innsending av tilbud: 10.07.2020

Snåsa Kommune har etter vedtak i KOM 17/20 valgt å selge deler av eiendommen tilhørende Snåsa Kommune til næringsformål

Vedtaket i KOM 17/20 og begrunnelsen lyder slik:

  1. Snåsa kommunestyre delegerer til rådmann om å iverksette eventuell inndeling av teigene, taksering, salg og nødvendig regulering av eiendommen innen utgangen av mai  2020. 
  2. Eiendommen selges til næringsformål hvor sikring av eksisterende- eller skaping av nye arbeidsplasser vektlegges
  3. Eksisterende adkomstveg ved Omli til idrettsplassen opprettholdes for å unngå økt trafikk gjennom boligfelt i Viosen.
  4. Det settes som vilkår for salg et estetisk løft av området, og at skissert plan for oppgradering og bruk fremlegges før salg.
  5. Vestre del av området unntas for salg. 

Begrunnelse:

Området blir i dag ikke brukt til sitt formål som er fritidsområde, og kommunen har ikke lenger bruk for bygninger eller området. Tomten må vedlikeholdes og ryddes og det framstår som at begge interessenter er interessert i å få ryddet på området. Per i dag blir det stasjonert landbruksmaskiner i nærheten i forbindelse med næringsvirksomheten. Muligheten til å stenge av dette område vil bidra til større sikkerhet i området, samtidig som man vil få restaurert tomten.

Et salg av tomten vil potensielt gi muligheter med tanke på å utvikle næringsvirksomheten til en bedrift som har behov for mere plass. Bedriften er viktig for mange i bygda med tanke på at det er et stort landbruksområde med behov for et landbruksverksted. 

Administrasjonen har nå innhentet takst på området som vil ligge til grunn for salget. Det er da meningen å selge de to områdene som ligger på østsiden i illustrasjonen. Selve bygningsmassen i den midtre teigen eies av Snåsa Idrettslag, og er ikke en del av salget som utføres av Snåsa Kommune. Her må det gjøres en separat avtale med Snåsa Idrettslag. Garasjeanlegget er en del av salget.

Planstatus for området er at det er regulert en kommunal vei gjennom eiendommen, og området ellers er regulert som friområde. Ønsket til kommunen er å gjennomføre en planprosess slik at hele det solgte området og veiareal blir regulert til næringsformål, men veien må holdes åpen inntil denne planen er på plass. En planprosess kan være tidkrevende og ressurskrevende, så vi velger å gjøre salget i to deler.

  1. Det skilles ut egen tomt som omkranser bygningsmassen, men som ikke omfatter veien. Dette arealet, med bygninger (bortsett fra bygningen som tilhører Snåsa Idrettslag), selges. Veiarealet holdes utenfor salget.
  2. Når omregulering til næringsformål er vedtatt og veien er vedtatt stengt, så kan veiarealet selges. Det er da tanken å bruke samme pris pr. kvm. som ved det foregående salget.

 

Prisskjema som vil bli evaluert blir da slik:

Salg av tomt, brakker og garasje i Viosen - del 1
Salg av tomt, brakker og garasje i Viosen - del 1
Tekst Antall Tilbud Sum
Takstrapporter 1 kr 11 400
Opprettelse av eiendom. Pr stk. 1 kr 17 723
Pris pr. kvm. (1000 kvm lagt til grunn) 1000
Tinglysing (pr. stk) 1 kr 525
Pris for garasjebygninger 1
Tilbudt pris til kommunen. Del 1

 

Salg av tomt, brakker og garasje i Viosen - del 2
Salg av tomt, brakker og garasje i Viosen - del 2
Tekst Antall Tilbud Sum
Opprettelse av eiendom (pr. stk) 1 kr 17 723
Pris pr. kvm. (veiareal som ovenfor) 1000
Tinglysing (pr. eiendom) 1 kr 525
Tilbudt pris til kommunen. Del 2

 

I tillegg må det følge med et brev som beskriver hvordan de forskjellige punktene i vedtaket vil bli oppfylt:

  • Skaping av nye arbeidsplasser
  • Løsning med adkomstvei til idrettsplassen
  • Estetisk løft: Hva tenkes å gjøres, og hvilken tidsplan ser man for seg.

Disse sendes til:

Snåsa Kommune; Sørsivegen 6; 7760 Snåsa med referanse 20/2046, eller til postmottak@snasa.kommune.no

Når administrasjonen har mottatt tilbud, vil disse bli evaluert ut fra de gitte kriteriene og valg av kjøper vil bli gjort administrativt slik vedtaket sier.

Vedlegg:

Til toppen