Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Aktuelt

Ukas ord / Daan våhkoen baakoe

2019 er FN-året for urfolksspråk

FNs generalforsamling har vedtatt at gjennom året 2019 skal urfolksspråk få spesiell oppmerksomhet.

Sametinget planlegger å markere språkåret gjennom ulike arrangementer og tiltak.

– Språkåret er en motivasjon for oss alle til å fortsette arbeidet med å styrke urfolkenes språk. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene.

 

Se mer på Gïelem nastedh sin facebook-side

 

Ukas ord / Daan våhkoen baakoe

 

Klikk for stort bilde1. Saemiej åålmegebiejjie = Samenes nasjonaldag
Klikk for stort bilde2. Tjoejkedh = Å gå på ski.
Klikk for stort bilde3. Jïenge = Is
Klikk for stort bilde4. Gïeledh = Å sette snare
Klikk for stort bilde5. Håagkodh = Fiske (med krok)
Klikk for stort bilde

6. Laatege = Skispor

Klikk for stort bilde7. Skovtere = Snøscooter

Klikk for stort bilde

8. Bierne = Bjørn

Klikk for stort bilde

9. Biejjie = Sol

Klikk for stort bilde

10. Dueljie = Reinskinn

Klikk for stort bilde

11. Dållem biejedh = Å tenne bål

Klikk for stort bilde12. Ledtieh = Fugler

Klikk for stort bilde

13. Sjædtoeh = Planter

Klikk for stort bilde

14. Maadthlaakebiejjie = Grunnlovsdag

Klikk for stort bilde

15. Miesie = Kalv

Klikk for stort bilde

16. Lasth = Løv

Klikk for stort bilde

17. Blommah = Blomster

Klikk for stort bilde

18. Kraesieh = Gress

Klikk for stort bilde

19. Njieljiejårrehtse = Firhjuling (ATV)

Klikk for stort bilde

20. Biejjielåbloe = Sommerfugl

Klikk for stort bilde

21. Mierhkesjidh = Å merke (kalv)

Klikk for stort bilde

22. Eejehtimmie = Ferie

Klikk for stort bilde

23. Laavkodh = Å bade

Klikk for stort bilde

24. Tjaste = Is

Klikk for stort bilde

25. Bovtsh = Rein (flere)

Klikk for stort bilde

26. Gøøledh = Å fiske

Klikk for stort bilde

27. Sygkeldidh = Å sykle

Klikk for stort bilde

28. Laadtege = Ei molte

Klikk for stort bilde

29. Sirvhtjøønghkedimmie = Sausanking

Klikk for stort bilde

30. Viermie = Fiskegarn

Klikk for stort bilde

31. Muerjieh = Bær

Laanten-muerjieh = Markjordbær

Klikk for stort bilde

32. Goebperh = Sopp

Klikk for stort bilde

33. Tjohpe = Lue

Klikk for stort bilde 34. Vijreme = Jakt

Klikk for stort bilde  35. Ålloe = Ull

Ålloe-vaarjoeh = Ull-klær

Klikk for stort bilde 36. Sjuevnjedstijje = skumringstid
 37. Tjiengele = tele
Klikk for stort bilde 38.Raarhkoe = Reinskilling
Klikk for stort bilde 39. Goelkegaamegh = Sko av skinn med hår på.
Klikk for stort bilde 40. Leekedimmie = slakting
Klikk for stort bilde 41. Aadvente = advent
Klikk for stort bilde 42. Jåvlemoere = juletre
Klikk for stort bilde 43. Lopme = snø
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til toppen