Enhetsleder / Rektor Snåsa skole - 2. gangs utlysing

Ektievoeten åvtehke / rektovre Snåasen skuvle -  2.aejkien bæjhkoehtimmie

Snåasen tjïeltesne akte ihkuve barkoe gååvnese goh ektievoeten åvtehke /rektovre Snåasen skuvlese. Snåasen skuvle akte 1 – 10 skuvle. Daelie 192 learohkh jïh 44 barkijh desnie. Mijjen leah jolle syjhtedassh mijjen skuvlese jïh aktem positijve åvtehkem sijhtebe mij skraejriem åtna. Vaajteles aalkojne dan varke gåarede.
Dastegh sisnjelds bæjjalgimmie akte medtie 50 % barkoe goh viehkehten åvtehkefunksjovne maahta gååvnesidh. Dah mah sijhtieh ohtsijinie årrodh dagkeres barkose tjuerieh dam ohtsemisnie bievnedh.

Barkoelaavenjassh

• Dam pedagogeles barkoem stuvredh jïh evtiedidh jolle ulmiejgujmie
• Skuvlen ållesth vierhtieh reeredh naemhtie guktie dïhte aktem hijven ööhpehtimmiem jïh lïeremem gorrede
• Stuvremem hoksedh fokusinie lohkehtæjjaj lïeremasse jïh evtiedæmman
• Aktem hijven skuvle- hïejmelaavenjostoem guhkiebasse evtiedidh, jïh eejhtegh jïh learohkh positijve- jih radtjoeslaakan dåastodh
• Skuvlen barkoem positijvelaakan våajnoes darjodh voenges siebriedahkesne
• Hijven laavenjostoem gorredidh jeatjah ektievoetigujmie tjïeltesne


Maahtoeh

• Dov lea sjyöhtehke jollebe ööhpehtimmie jïh nænnoes åvtehkedååjrehtimmie skuvleste, maaje rektovredååjrehtimmie
• Datne daajroen bïjre pryjjh jïh dov lea hijven goerkese dotkemen bïjre skuvleevtiedimmien sisnjelen
• Dov lea dååjrehtimmie jïh sjaavnjoe kvaliteeteevtiedimmien jïh pedagogeles evtiedimmiebarkoen bïjre
• Dov lea hijven ekonomijegoerkese
• Dïhte guhte barkoem skuvlesne åådtje tjuara vihtienassem polliseste buektedh.


Persovneles jïjtsevoeth

• Datne analytihkeles, ulmien vööste jïh öörnegen mietie barka
• Datne lea væjkele mubpiejgujmie govlesadtedh
• Datne feerhmeles jïh barkijidie meatan vaaltah
• Datne eadtjohkevoetem åtnah, leah tjetskehke jïh ïedtjem åtnah
• Datne maahtah barkijidie, learoehkidie jïh eejhtegidie skreejrehtidh dïedtem vaeltedh akten hijven jïh feerhmeles lïereme- jïh barkoebyjresen åvteste
• Mijjen faamoebaakoeh leah tjïelke, boerehke jïh mavvas
• Sijhtebe joekoen stoerre leavloem biejedh persovneles sjiehtelesvoetese

Mijjieh faalehtibie

• Gieltegs barkoe aktene faagebyjresisnie jolle maahtojne
• Stabijle jïh eadtjohke barkoedåehkie jïh akte eadtjohke eejhtegedåehkie jolle veanhtadimmiejgujmie
• Lïhtsegevoete aktene hijven pensjovneöörnegisnie
• Baalhka latjkoen mietie


Gaskesadth raerieålmam Truls Eggen juktie vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjodh, tlf. 482 46 507
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gieline jïh kultuvremaahtojne.
Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 13.01.19.


Enhetsleder / rektor Snåsa skole – 2. gangs utlysing

Snåsa kommune har ledig fast stilling som enhetsleder / rektor for Snåsa skole.  Snåsa skole er en 1 – 10 skole. For tiden med 192 elever og 44 ansatte.  Vi har høye ambisjoner for skolen vår og ønsker oss en motivert og positiv leder. Ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.
I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig ca 50 % stilling som assisterende lederfunksjon. De som ønsker å være søker på slik stilling må opplyse om det i søknaden


Arbeidsoppgaver

• Lede og utvikle det pedagogiske arbeidet med høye mål
• Forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring
• Sørge for ledelse med fokus på lærernes læring og utvikling
• Videreutvikle et godt skole-hjemsamarbeid og møte foresatte og elever på en positiv og konstruktiv måte
• Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte i lokalsamfunnet
• Sikre godt samarbeid med andre enheter i kommunen


Kvalifikasjoner

• Du har relevant høyere utdanning og solid skoleledererfaring, gjerne rektorerfaring
• Du er kunnskapsorientert og har god innsikt i forskning på skoleutvikling
• Du har erfaring med, og ønske om, kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid
• Du har god økonomiforståelse
• Den som tilsettes i skolen må framlegge politiattest.


Personlige egenskaper

• Du er analytisk, målrettet og systematisk
• Du har gode kommunikasjonsferdigheter
• Du er inkluderende og involverer de ansatte
• Du er engasjert, nysgjerrig og interessert
• Du har evne til å motivere ansatte, elever og foresatte til å ta ansvar for et godt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø
• Vårt motto er ekte, raus og modig
•  Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt

Vi tilbyr

• En spennende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse
• Et stabilt og engasjert personale og en engasjert foreldregruppe med høye forventninger
• Medlemskap i god pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Ta kontakt med rådmann Truls Eggen for nærmere informasjon om stillingen tlf 482 46 507
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 13.01.19

Sist endret 21.12.2018

Kontakt

Roy-Bjarne Hemmingsen
Rådmann