Ferievikarer / tilkallingsvikarer 2019

 

SÆJJASADTJEBARKIJH EEJEHTALLEMEN/ GOHTJEDIMMIESÆJJASADTJH 2019

Sujhteme- jïh hokse

-

Skïemtjesåjhterh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie.

-

Viehkiesåjhterh, healsoefaagebarkijh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie

-

Sæjjasadtjebarkijh byjreseterapeutide / byjresebarkijidie / klaahkide råajvarimmide funksjovneheaptoes

-

Sæjjasadtjebarkijh hïejmeviehkiehtæjjide / healsoefaagebarkijidie

-

Sæjjasadtjebarkijh hïejmeviehkiehtæjjide / healsoefaagebarkijidie

Skïemtjesåjhtere-, vaarjelimmiestudenth, healsoefaagelearohkh

-

Sæjjasadtjebarkijh klaahkide tjöövkesne jïh bissemesijjesne

 

Daerpies sæjjasadtjebarkijigujmie abpe jaepiem

 

 

Eejehtallemeboelhke vaasa våhkoen 25 raejeste dovne våhkoen 32. Sïjhtebe prioriteradidh sæjjasadtjebarkijh mah sijhtieh dovne institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie barkedh. Staeries sæjjasadtjebarkijh ohtsemisnie.

Ohtsijh byöroe bijjelen 18 jaepien båeries årrodh. Hïejmedïenesjasse ohtsijh tjuerieh vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtsh bïjlem jallh mopeedem nuhtjedh.

 

Tjoerh iedtjem utnedh skiemtjijh jïh/jallh voeresh viehkiehtidh soejkesjamme sujhtemesoejkesji mietie. Datne sijhth hijven lierehtimmiem åadtjodh barkoesijjesne. Bïeljelh aaj mejtie ussjedamme healsoefaagebarkijinie, bissijinie, skiemtjesåjhterinie, vaarjelimmiesåjhterinie jallh dåakterinie sjidtedh.

 

Dåakterekontovre

 

-

Skïemtjesåjhterh /healsoetjaelije dåakterekontovresne medtie våhkoen 26 raejeste våhkoen 37 raajan.

 

Lissine dåakterekontovre gohtjedimmiesæjjasadth daarpesje abpe jaepiem. Mijjieh gieltegs,
jeereldihkie barkoelaavenjassh jïh faageles haestemh faalehtibie. Hijven lïerehtimmie vadtasåvva.

 

Teknihken goevtese

Barkose teknihken goevtesen sisnjelen sïjhtebe noerh Snåaseste prioriteradidh aaltarisnie 16 – 20 jaepieh. Ohtsijh byöroeh 16 jaepieh illeme årrodh jis edtjebe dejtie vuarjasjidh. Maehtebe raajan 4 almetjh sïjse vaeltedh tjåanghkan boelhken 1 jïh 2.

Boelhke 1 våhkoej 26, 27 jïh 28

Boelhke 2 våhkoej 30, 31 jïh 32

Bievnieh ohtseminie man boelhken datne sïjhth barkedh.

Barkoelaavenjassh sijhtieh åajvahkommes ålkoebarkoe årrodh goh kraesiebietskeme, måaladimmie, röönjeme jïh jeatjah barkoeh tjïelten gåetine. 1 almetje fïerhtene boelhkesne tjuara bijjelen 18 jaepien båeries årrodh.

 

Ektie gaajhkide barkojde:

Orre sæjjasadtjebarkijh /barkijh tjuerieh jååhkesjamme pollisevæhnastimmiem orre biejjeste buektedh åvtelen aelkieh.

Baalhka sïejhme tariffelatjkoen mietie. Skïemtjesåjhteri /vaarjelimmiestudenti baalhka lea daelie numhtie

1 jaepien ööhpehtimmien mænngan kr 345.000

2 jaepiej ööhpehtimmien mænngan " 363.000

 

 

Ohtsememierie 27.02.19.

 

 

 

FERIEVIKARER / TILKALLINGSVIKARER 2019

 

Pleie- og omsorg

-

Sykepleiere til dag- og natt tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.

-

Hjelpepleiere, helsefagarbeidere til dag- og natt tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.

-

Vikarer for miljøterapeuter / miljøarbeidere /assistenter til tiltak funksjonshemmede

-

Vikarer for hjemmehjelpere / helsefagarbeidere

-

Sykepleie-, vernepleie studenter, helsefagelever

-

Vikarer for assistenter i kjøkken og vaskeri

 

Behov for vikarer gjennom hele året

 

 

Ferieperioden går fra uke 26 tom 33. Vikarer som ønsker å jobbe både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester vil bli prioritert. Faste vikarer i søknaden.

Søkerne bør være fylt 18 år. For hjemmetjenesten må søkerne ha førerkort og tilgang til bil eller moped.

Du må ha interesse for å bistå syke og/eller eldre etter planlagte pleieplaner. Du vil få god opplæring på arbeidsplassen. Angi også om du har tenkt å bli helsefagarbeider, renholder, sykepleier, vernepleier eller lege.

 

Legekontoret

 

-

Sykepleiere / helsesekretær ved legekontoret fra ca uke 26 til uke 37

 

I tillegg har legekontoret behov for tilkallingsvikarer gjennom hele året. Vi tilbyr spennende, varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Det gis god opplæring.  

 

Teknisk enhet

For arbeid innen teknisk enhet vil ungdom fra Snåsa i aldersgruppen 16 t.o.m. 20 år bli prioritert. Søkerne må være fylt 16 år for å komme i betraktning. Det kan bli tatt inn inntil 4 personer til sammen i periode 1 og 2.

Periode 1 uke 26, 27 og 28

Periode 2 uke 30, 31 og 32

Oppgi i søknaden hvilken periode du ønsker å arbeide.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av utearbeid som plenklipping, maling, rydding og div andre oppdrag på kommunale bygg. 1 person pr periode må være over 18 år.

 

 

Felles for alle stillingene:

For nye vikarer/ansatte må godkjent politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.

Lønn etter gjeldende tariffavtale. Sykepleie / vernepleie studenter lønnes p.t. slik:

Etter 1 års utdanning kr 345.000

Etter 2 års utdanning " 363.000

Søknadsfrist 27.02.19

 

 

Sist endret 24.01.2019