50 % spesialsykepleier rus, fast stilling

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde  

50 % sjïereskïemtjesåjhtere geeruvevoete, staeries barkoe

Snåasen tjïeltesne akte 50 % barkoe gååvnese goh sjïereskïemtjesåjhtere geeruvevoete, Dïenesjisnie psykiske healsoe jïh geeruvevoete dejnie nuepine stuerebe barkoem lissiehtidh dastegh vierhtieh åadtjobe fylhkenålmeste.
 
Mijjieh uvtemes ohtsijh sïjhtebe autorisasjovnine goh skïemtjesåjhtere, jïh jåarhkeööhpehtimmine geeruvevoetesuerkien sisnjelen. Sïjhtebe aaj ohtsijh vuarjasjidh jeatjah sjyöhtehke healsoefaageles jïlleskuvleööhpehtimmine. Ohtsijh tjuara vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtse bïjlem nuhtjedh.

Sjïereskïemtjesåjhtere geeruvevoete edtja laavenjassh darjodh Dïenesjen sisnjelen psykiske healsose jïh geeruvevoetese Soejkesjen mietie psykiske healsose jïh geeruvevoetese jïh bijjemes njoelkedassi mietie Snåasen tjïeltesne. Barkoe lea åajvahkommes geerve almetjigujmie.

Barkoelaavenjassh maehtieh gaskem jeatjah årrodh:

- Individuelle goerehtalleme, båehtjierdimmie jïh dåarjedimmie utniejijstie jïh dej lïhke fuelhkeste.
- Iktedimmie dïenesjijstie, meatan årrodh dïedtedåehkesne jïh individuelle soejkesjem darjodh.
- Psykososijaale viehkie ovlæhkojne jïh vaahrine (POSOM).
- Heerreden barkoe
- Laavenjostoe voenges dïenesjigujmie, dej gaskem jïjtjevyljehkevoete jïh sjïerehealsoedïenesje.
- Ööhpehtimmie jïh bïhkedimmie studentide jïh ovmessie laavenjostoeguejmide.

Ohtsijh byöroeh aktem sïejhme positijve vuajnoem utnedh, buerie bïevsterinie årrodh jïh væjkele årrodh laavenjostedh. Leavloe bïejesåvva persovneles sjiehtelesvoetese.
Mijjieh meatanbarkijh sïjhtebe mah eadtjohkelaakan berkieh, maehtieh jïjtjeraarehke barkedh, raessiem tööllieh jïh dåaresthfaageles laavenjostoem jeatjah healsoebarkijigujmie lyjhkoeh jïh haalvoeh.

Jis dov leah gyhtjelassh barkoen bïjre maahtah gihtjedh ektievoeten åvtehkem Ragnhild Moum Agle tell.  74138305 / 99586029 jallh psykiatrijen skïemtjesåjhtere Siv Anita Aasum tell. 74138288 / 91645881.
Baalhka maahtoen jïh latjkoen mietie.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Åvtelen orre seehtije aalka tjuara orre pollisevihtiestimmiem buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken § 5-4 mietie, 1 lïhtse.
Ohtsememierie 28.02.19. 

50 % spesialsykepleier rus, fast stilling

Snåsa kommune har ledig 50 % stilling som spesialsykepleier rus i Tjeneste for psykisk helse og rus, med mulighet til stillings økning under forutsetning av at vi får midler fra fylkesmannen.

Vi ønsker primært søkere med autorisasjon som sykepleier, og med videreutdanning innen rusfeltet. Søkere med annen relevant helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning vil bli vurdert. Søker må inneha førerkort og ha tilgang på bil.

Spesialsykepleier rus skal utføre oppgaver innen Tjeneste for psykisk helse og rus i tråd med Plan for psykisk helse og rus og overordnede retningslinjer i Snåsa kommune. Arbeidet omfatter i hovedsak voksne.

Stillingen kan innebære blant annet:

- Individuell kartlegging, behandling og oppfølging av brukere og deres pårørende.
- Koordinering av tjenester, deltagelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan.
- Psykososial oppfølging ved ulykker og kriser (POSOM).
- Forebyggende arbeid.
- Samarbeid med lokale tjenester inkl. frivilligheten og spesialisthelsetjenesten.
- Undervisning og veiledning til studenter, ulike samarbeidspartnere.

Søkere bør ha en generell positiv holdning, godt humør, gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.
Vi ønsker oss medarbeidere med stå-på-vilje, som klarer å jobbe selvstendig, takler stress og trives og mestrer tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Ragnhild Moum Agle tlf.  74138305/
99586029 eller psykiatrisk sykepleier, Siv Anita Aasum tlf 74138288 / 91645881
Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.
Søknadsfrist  28.02.2019.

Sist endret 11.02.2019