Vaktmester / Fagarbeider

Klikk for stort bilde

 

 

Vaeptiemïestere / Faagebarkije

Gïehtelimsgoevtesisnie Snåasen tjïeltesne sæjhta akte ellies staeries barkoe vaeptiemïesterinie /faagebarkijinie sjïdtedh suehpeden 2019 raejeste.
Barkoelaavenjassh sijhtieh åajvahkommes gorredimmie/davvome jïh vaaksjome årrodh tjïelten gåetijste jïh tseegkeldahkijste jïh tjïelten geajnojste jïh jeatjah gïehtelims- jïh gorredimmiebarkoe tjïelten gåetine jïh tseegkeldahkine. Sjiehteles faageprievie vaajteles, men jeatjebh sjiehteles dååjrehtimmine maehtieh aaj syökedh. Jis ohtsijh sjïere maahtojne båetieh maahta sjyöhtehke sjïdtedh sisnjelds jarkelimmiejgujmie.

Tjïelte aktene prosessesne gaskem jeatjah stueriedehtieminie skïemtjegåeteste, gusnie åtnoe tryjjesteknologijeste, SD tseegkeldahkh, gorredimmieprogrammh jïh plearoeh sijhtieh prioriteradamme sjïdtedh. Tjïelte aaj meatan gelline jeatjah prosjektine mah leah digitaliseradimmien bïjre dïenesjijstie juktie buerebe hoksehtimmiem vedtedh årroejidie. Sjiehteles daajroe jïh ïedtje daatan jïh digitaliseradimmien bïjre lea vaajteles men ij akte krïevenasse.

Barkoe lea gïehtelimsgoevtesen nuelesne Evtiedimmieektievoetesne.

Dïhte guhte barkoem åådtje tjuara vuejemeleahpam bïjlese utnedh jïh vuj maehtedh jïjtse bïjlem dïenestisnie nuhtjedh. Vuejemeleahpa klaasse C lea vaajteles men ij akte krïevenasse. Tjuara veanhtadidh meatan årrodh tjïelten riejriesvoetesne.

Vielie bïevnesh barkoen biïre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Are Tomter tell. 99271015 jallh barkoen åvtehkinie Jon Martin Seem tell. 45244849.

Dastegh gujnh jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 28.02.19

 

Vaktmester / Fagarbeider

Ved driftsavdelingen i Snåsa Kommune, vil det fra mai 2019 bli ledig fast inntil hel stilling for vaktmester / fagarbeider.
Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være vedlikehold og tilsyn av kommunale bygg og anlegg, kommunalt vegnett og annet drifts- og vedlikeholdsarbeid på bygg og anlegg i kommunen.
Relevant fagbrev er ønskelig, men andre med relevant erfaring kan også søke. Hvis det kommer søkere med spesiell kompetanse, så kan det bli aktuelt med intern rokering.

Kommunen er i en prosess med blant annet utbygging på sjukeheimen, hvor bruk av velferdsteknologi, SD anlegg, vedlikeholdsprogram og lignende vil bli prioritert. Kommunen er også med i mange forskjellige prosjekter som handler om digitalisering av tjenester for å yte bedre service til innbyggerne. Relevant kunnskap og interesse rundt data og digitalisering er ønskelig, men ikke et krav.

Stillingen sorterer under driftsavdelingen ved Utviklingsenheten.

Den som tilsettes må ha førerkort for bil og eventuelt kunne disponere egen bil i tjenesten. Førerkort klasse C er ønskelig, men ikke et krav. Deltagelse i kommunens beredskap må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Are Tomter på tlf. 99271015, eller arbeidsformann Jon Martin Seem tlf. 45244849.

Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 28.02.19