Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2019
Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2019
Bygg for bolig-og fritidsformål (tiltaksklasse 1)Areal (kvm)Gebyr
Første boenhet12.500
Bygg med 2-4 boenheter. Pris pr. boenhet10.512
Bygg med mer enn 4 boenheter. Pris pr. boenhet9.344
Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus0-1003.504
Tilbygg, påbygg etc.101-2004.672
Tilbygg, påbygg etc.201-4007.008
Tilbygg, påbygg etc.Over 4009.344
Annet formål enn bolig (nybygg, samt til-, på- og ombygging av slike)0-1005.840
Annet formål enn bolig101-20011.680
Annet formål enn bolig201-40016.352
Annet formål enn boligover 40023.360
Andre tiltak - Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen2.352
Større tekniske anlegg4.704
Mindre endringer / reparasjon av bygningstekniske installasjoner.2.352
Riving (t.o.m 70 m2).2.352
Bruksendring uten større bygn.messige endringer2.352
Midlertidig bruksendring2.352
Ferdigattest som rekvireres etter gitt frist (gjelder ikke midl.brukstillatelse)2.352
Behandling av private reguleringsplaner, samt endringer (enkel plan)12.327
Behandling - sammensatt plan24.669
Behandling - komplisert plan34.486
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer6.465
Opprettelse av grunneiendom og punktfeste2.842
Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsboliger1.565