Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2018
Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2018
Bygg for bolig-og fritidsformål (tiltaksklasse 1)Areal (kvm)Gebyr
Første boenhet10.700
Bygg med 2-4 boenheter. Pris pr. boenhet9.000
Bygg med mer enn 4 boenheter. Pris pr. boenhet8.000
Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus0-1003.000
Tilbygg, påbygg etc.101-2004.000
Tilbygg, påbygg etc.201-4006.000
Tilbygg, påbygg etc.Over 4008.000
Annet formål enn bolig (nybygg, samt til-, på- og ombygging av slike)0-1005.000
Annet formål enn bolig101-20010.000
Annet formål enn bolig201-40014.000
Annet formål enn boligover 40020.000
Andre tiltak - Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen2.014
Behandling av dispensasjoner fra plan, vedtekter eller forskrifter (høring)5.992
Behandling av kurante dispensasjoner - krever ikke høring3.002
Endringer reviderte tegninger / tidligere innvilget tillatelse2.014
Bruksendring uten større bygn.messige endringer2.014
Midlertidig bruksendring2.014
Ferdigattest som rekvireres etter gitt frist (gjelder ikke midl.brukstillatelse)2.014
Behandling av private reguleringsplaner, samt endringer (enkel plan)10.554
Behandling - sammensatt plan21.121
Behandling - komplisert plan29.525
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer5.535