Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2019
Byggesaker, gebyr og avgifter 01.01.2019
Bygg for bolig-og fritidsformål (tiltaksklasse 1) Areal (kvm) Gebyr
Første boenhet 12.500
Bygg med 2-4 boenheter. Pris pr. boenhet 10.512
Bygg med mer enn 4 boenheter. Pris pr. boenhet 9.344
Tilbygg, påbygg, ombygging, boliggarasje, uthus 0-100 3.504
Tilbygg, påbygg etc. 101-200 4.672
Tilbygg, påbygg etc. 201-400 7.008
Tilbygg, påbygg etc. Over 400 9.344
Annet formål enn bolig (nybygg, samt til-, på- og ombygging av slike) 0-100 5.840
Annet formål enn bolig 101-200 11.680
Annet formål enn bolig 201-400 16.352
Annet formål enn bolig over 400 23.360
Andre tiltak - Tekniske installasjoner i bygg og i grunnen 2.352
Større tekniske anlegg 4.704
Mindre endringer / reparasjon av bygningstekniske installasjoner. 2.352
Riving (t.o.m 70 m2). 2.352
Bruksendring uten større bygn.messige endringer 2.352
Midlertidig bruksendring 2.352
Ferdigattest som rekvireres etter gitt frist (gjelder ikke midl.brukstillatelse) 2.352
Behandling av private reguleringsplaner, samt endringer (enkel plan) 12.327
Behandling - sammensatt plan 24.669
Behandling - komplisert plan 34.486
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer 6.465
Opprettelse av grunneiendom og punktfeste 2.842
Opprettelse av punktfeste for eksisterende fritidsboliger 1.565