Varsel om planoppstart - detaljregulering Gilstad, Snåsa kommune

Klikk for stort bilde

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12- 2 og § 12-8 varsles det med dette om oppstart av planarbeider for eiendommen Gilstad i Snåsa sentrum. 

Frist for innspill til planarbeidet er 01.11.2016.

Forslagsstiller er Grande Eiendom as. Planen utarbeides som detaljreguleringsplan. Planarbeidet er vurdert til ikke å komme inn under krav om konsekvensutredning jfr. Pbl § 4-2.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for parkering i tilknytning til nylig oppsatte nærings- og leilighetsbygget på området.

Planområdet er vist i vedlagte kartutsnitt og omfatter følgende eiendommer:
• Gnr./bnr. 17/20
• Gnr./bnr. 17/36
• Gnr./bnr. 17/37
• Gnr./bnr./fnr. 17/1/1
• Gnr./bnr./fnr. 17/20/1

 

For evt. innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanen kontaktes: Norconsult AS v/ Håvar Brøndbo tlf. 91536576 / e-post: havar.brondbo@norconsult.com

 

Kart over området (PDF, 452 kB)