Hjemmetjenesten

Kommunen har en meget godt utbygd tjeneste med mål om at innbyggerne i Snåsa kommune med særlige hjelpebehov skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmehjelp/miljøarbeid tildeles søkere som har behov for praktisk hjelp i hjemmet.

Hjemmesykepleie tildeles søkere som har behov for medisinsk oppfølging i hjemmet. Tjenesten kan også tilby trygghetsalarm, omsorgsboliger, matombringing, omsorgslønn og avlastning utenom institusjon etter nærmere søknad og vurdering.
 

Mål for hjemmetjenesten

Hovedmål: Snåsa skal være en trygg og god plass å bo for alle mennesker med behov for pleie og omsorg.
Delmål: Brukere av tjenesten skal ha mulighet til å leve trygt og aktivt i egen heim.

Den enkelte bruker skal være trygg på å få akutt hjelp.

 

Pårørende skal føle seg trygge på å få hjelp og avlastning.

Tjenestetilbud med faglig riktig kvalitet tilpasset behov.

Forebygge og behandle fysiske og psykiske lidelser.

Sist endret 08.07.2019

Kontakt

Hjemmetjenestene .
Vakttelefon
74138370/41608512
Mimi Lise Jørstad
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder
Anne Hanem
Avd.leder hjemmetjenesten
74138304/74138370
Ina Bostad
Synskontakt
Gunn Ånonli
Demenskoordinator
Anita Derås Nyborg
Hørselskontakt
Marianne Bomo Hjelde
Hørselskontakt
Kristin Nøstvold
Kreftsykepleier