Tjeneste for barn og unge med bistandsbehov

Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. For denne tjenesten skal dette blant annet skje ved at koordinator gir råd og veiledning og sørger for nødvendig oppfølging, samt sikrer samordning av tjenestetilbudet og fremmer drift i arbeidet med individuell plan.

Det skal arbeides med habilitering, tilrettelegging, praktisk bistand tilpasset den enkelte, sette i gang og delta i tverrfaglig samarbeid og utarbeide individuelle planer i samarbeid med andre tjenester.