Psykisk helse og rus

Et tilbud til deg som opplever livskriser, har psykiske vansker, en psykisk lidelse og/eller rusproblemer, uansett hvilken aldersgruppe du er i.

Vi gir også tilbud til pårørende og andre samarbeidspartnere. Ta gjerne direkte kontakt eller via hjemmetjenesten, lege, skole, spesialisthelsetjenesten, NAV eller andre. Du får en avtale innen 2 uker.

Du får en fast kontaktperson som du møter til faste avtaler enten på kontoret eller ved hjemmebesøk.

 

Vi tilbyr:

  • Samtaler og veiledning for å sortere tanker og følelser.
  • Hjelp til å koordinere tjenester, deltagelse i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuell plan.
  • Oppfølging i forhold til rusmestring.
  • Tildeling av støttekontakt ved psykisk lidelse og rus.
  • Informasjon og hjelp til videre henvisninger/søknader.
  • Oppfølging av pårørende.
  • Likemannsarbeid gjennom erfaringkonsulenter som kan snakke med pårørende, og som selv har erfaring med det å være pårørende.
  • Psykososial oppfølging ved ulykker og kriser.
  • Hjelp til å finne aktuelle aktivitetstilbud f.eks. i regi av Mental Helse, Bygdesentralen eller ande frivillige organisasjoner.

Forebyggende grupper og kurs

PÅRØRENDEGRUPPE (MØTEPLASSEN) - for pårørende til personer med rus-og/eller psykiske helseproblemer.

BAPP - KURS FOR BARN (8-12 år) OG UNGDOM (13-17 år) som har foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblemer.

LØFT – løsningsfokusert kurs for foreldre med barn i alderen 3 år og eldre.

KID-KURS - kurs i mestring av depresjon

KIB-KURS - kurs i mestring av belastning

 

Pris:

Alle tilbudene i Tjeneste for psykisk helse og rus er gratis.

Taushetsplikt:

 Alle i tjenesten har taushetsplikt. Det skal ikke gis personopplysninger til utenforstående uten din tillatelse.

Besøksadresse: 2. etasje i nybygget på Helsesenteret


Klikk på kartet for å zoome