Psykisk helse og rus

Et tilbud til deg som opplever livskriser, har psykiske vansker, en psykisk lidelse og/eller rusproblemer, uansett hvilken aldersgruppe du er i.

Vi gir også tilbud til pårørende og andre samarbeidspartnere. Ta gjerne direkte kontakt eller via hjemmetjenesten, lege, skole, spesialisthelsetjenesten, NAV eller andre. Du får en avtale innen 2 uker.

Du får en fast kontaktperson som du møter til faste avtaler enten på kontoret eller ved hjemmebesøk.

 

Vi tilbyr:

  • Samtaler og veiledning for å sortere tanker og følelser.
  • Hjelp til å koordinere tjenester, deltagelse i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuell plan.
  • Oppfølging i forhold til rusmestring.
  • Tildeling av støttekontakt ved psykisk lidelse og rus.
  • Informasjon og hjelp til videre henvisninger/søknader.
  • Oppfølging av pårørende.
  • Psykososial oppfølging ved ulykker og kriser.
  • Forebyggende grupper og kurs:

BAPP - KURS FOR BARN (8-12 år) OG UNGDOM (13-17 år) som har foreldre med psykiske vansker og/eller rusproblemer.

LØFT – løsningsfokusert kurs for foreldre med barn i alderen 3 år og eldre.

PÅRØRENDEGRUPPE - for pårørende til personer med rusproblemer

KID-KURS - kurs i mestring av depresjon

KIB-KURS - kurs i mestring av belastning

 «SJEF I EGET LIV» - mestringskurs

 

Aktivitetstilbud:
 

KAFE KLØVERKRÅA (Mandagskafeen)   

Åpent mandager fra kl. 9-13. Dagtilbud for voksne hjemmeboende som har behov for et sosialt treffsted.

STAVGANGSGRUPPA

Går turer mandager. Oppmøte på Kløverkråa kl.13. Tilrettelegges slik at alle som vil kan være med. Sosial samling etterpå.

FRILUFTSGRUPPA (Kudulla) 

Drar på tur tirsdager kl. 10-14. Oppmøte på Nættværke"(Pakkhuset). For alle som er interessert i friluftsliv og har ledig tid på tirsdager.

Alle tilbudene i Tjeneste for psykisk helse og rus er gratis.

Taushetsplikt:  Alle i tjenesten har taushetsplikt. Det skal ikke gis personopplysninger til utenforstående uten din tillatelse.

Besøksadresse: 2. etasje i nybygget på Helsesenteret

Kart
Psykisk helse og rus


Klikk på kartet for å zoome

Sist endret 01.11.2017

Kontakt

Ragnhild Moum Agle
Enhetsleder familiesentralen / Psyk. sykepleier
Siv Aasum
Psykiatrisk sykepleier
Unn Kristin Vedal
Koordinator for barn og unge
Kari Helene Alstad
Prosjektleder Rus