Transporttjeneste - (TT-kort)

Klikk for stort bilde 

1. Formål

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede i Trøndelag mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.
TT-ordningen er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler.
Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.
Ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet.

2. Søknad

Søker må ha folkeregistrert adresse i Trøndelag.
Søknad om TT-kort sendes til bostedskommunen. Bosted defineres som adresse registrert i folkeregisteret.
Søknad fremmes på standardisert skjema. Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler.
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring fås ved henvendelse til bostedskommunen, eller hentes på fylkeskommunens og kommunes websider https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/

3. Godkjenning av brukere

3.1 Behandling av søknader
Godkjenning av brukere er delegert til kommunene i Trøndelag.
Søkers hjemkommune behandler søknaden og fatter vedtak.
Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:                   Tildeling:

15. november                    1. januar
15. januar                             1. mars
15. mars                                1. mai
15. mai                                   1. juli
15. juli                                    1. september
15. september                   1. november