Transporttjeneste - (TT-kort)

TT-ordningen - Klikk for stort bilde  

1. Formål

Formålet med TT-ordningen er å gjøre funksjonshemmede i Trøndelag mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.
TT-ordningen er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler.
Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år.
Ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet.

2. Søknad

Søker må ha folkeregistrert adresse i Trøndelag.
Søknad om TT-kort sendes til bostedskommunen. Bosted defineres som adresse registrert i folkeregisteret.
Søknad fremmes på standardisert skjema. Til søknaden skal det vedlegges erklæring fra lege/spesialist på standardisert skjema. Slik erklæring skal inneholde en vurdering av hvor vanskelig det er å benytte kollektive transportmidler.
Søknadsskjema og skjema for legeerklæring fås ved henvendelse til bostedskommunen, eller hentes på fylkeskommunens og kommunes websider https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/TT-kort/

3. Godkjenning av brukere

3.1 Behandling av søknader
Godkjenning av brukere er delegert til kommunene i Trøndelag.
Søkers hjemkommune behandler søknaden og fatter vedtak.
Det kan tas opp nye brukere 6 ganger pr. år.

Datoer for søknad/tildeling er:

Søknadsfrist:                   Tildeling:

15. november                    1. januar
15. januar                             1. mars
15. mars                                1. mai
15. mai                                   1. juli
15. juli                                    1. september
15. september                   1. november

Sist endret 26.04.2019

Kontakt

Unni Dyrstad
Sekretær Pleie og omsorg