Høringer
Publisert 02.04.2019
Logo Brannvesenet Midt IKS

Brannvesenets Midt IKS ønsker innbyggerne, huseiernes og virksomhetenes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring.

Høringsfristen er innen 12.4.2019

Publisert 29.01.2019
Kunngjøring

Snåsa formannskap har i møte den 22.01.2019 behandlet sak 10/19 og fattet slikt vedtak:

Snåsa formannskaps vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.71, §12-10 legges forslag datert 31.08.2018 til Reguleringsplan Leikarbakken Kjenstad masseuttak, planID 2018002 med tilhørende dokumenter ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 28.01.2019 til 11.03.2019.

2. Frist for å sende inn høringsuttalelser er 11.03.2019

3. Høringsuttalelser sendes:

Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa eller postmottak@snasa.kommune.no  

Publisert 15.11.2018
Kunngjøring

Snåsa formannskap har i møte den 13.11.2018 behandlet sak 163/18 og fattet slik vedtak:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. november til 28. november.

Skriftlige uttalelser sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa eller på e-post til postmottak@snasa.kommune.no innen 28.11.2018

Publisert 16.05.2018

Snåsa Kommune inviterer 5 konsulenter til å delta i konkurranse om anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med utbygging av en flerbrukshall i Snåsa Kommune.

Anbudsfrist: 07.06.2018 kl 11:00 

 

 

Publisert 27.04.2018
logo.png

Snåsa hovedutvalg helse og omsorg har i møte den 25.04.2018 behandlet sak 6/18 og fattet slikt vedtak:
1. Handlingsplan for helse-, pleie og omsorgstjenesten 2018-2028 legges ut på høring i perioden 26.04.18- 10.05.18.
2. Det igangsettes en prosess for å finne fram til et nytt navn på bygningskomplekset som inneholder alle tjenester knyttet til Familiesentralen og Pleie og omsorg. Befolkningen i Snåsa, brukere og ansatte inviteres til å komme med forslag på nytt navn

 

Publisert 20.04.2018
Kunngjøring

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Finnsåsmarka hytte- og friluftsområde» i Snåsa kommune.

Området omfatter deler av eiendommen 68/14 og er tenkt tilrettelagt for bygging av ca 30 hyttetomter med tilhørende infrastruktur.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til:

Trønderplan v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 STEINKJER, email joe@tronderplan.no, tlf. 90 85 90 81.

Frist for merknader er satt til 22.05.2018.
 

Publisert 09.04.2018
Bronn.jpg

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Publisert 01.12.2017
Kunngjøring

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 har Planutvalget i Snåsa kommune 28.11.2017 som sak 181/17 vedtatt å legge Detaljreguleringsplan Gilstad ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringfrist: 22.01.2018

 

Publisert 08.11.2017
Kunngjøring

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Snåsa 2018 - 2025.

 "Kulturminneplan"  med planprogram legges ut på høring i tidsrommet

 7.november - 20.desember 2017.

Publisert 20.10.2017
logo.png

Høringsfrist er 8. november 2017. 

Publisert 26.04.2017
Kunngjøring

Hovedutvalg helse og omsorg har i møte 19.04.17. behandlet «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Snåsa kommune» og vedtatt at den legges ut på åpen høring i perioden 21.04.17- 12.05.17.

Høringsfrist 12.05.17.

Publisert 03.04.2017
Reguleringsområde Snåsa skole og samf.hus

Kommunestyret har i møte 30.03.2017 som sak 18/17 sluttbehandlet Detaljreguleringsplan for Snåsa skole og samfunnshus.

 

Publisert 03.04.2017
Kunngjøring

Kommunestyret i Snåsa har i møte den 30.3.2017 vedtatt Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Snåsa kommune (rekreasjonsløyper for snøscooter). Forskriften inneholder til sammen 14 løyper med en samlet lengde på i underkant av 150 kilometer.

Sakens dokumenter, herunder kommunestyrets behandling og forskrift ligger lenger nede i artikkelen og ellers er dokumentene lagt ut i kommunens servicetorg.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter reglene i Forvaltningslovens Kap. VI. Klageretten er begrenset til offentlige instanser, lag, organisasjoner og privatpersoner med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningslovens § 28.

Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa eller på e-post: postmottak@snasa.kommune.no  innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Klagefrist: 26. april 2017

Publisert 14.03.2017
logo.png

Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag 2016 - 2019 med handlingsplan for 2016 legges ut til offentlig ettersyn.

 Frist for uttalelse er 01.06.2016 og sendes:

Snåsa kommune, Sentrum, 7760 Snåsa

eller til: postmottak@snasa.kommune.no

 

Vedlegg:

Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag 2016 - 2019 (PDF, 2 MB)

Handlingsplan - Rulleres årlig (PDF, 550 kB)

Publisert 14.03.2017
logo.png

Snåsa formannskap har i møte den 15.11.2016 behandlet sak 182/16 og fattet slikt vedtak:

Publisert 14.03.2017
Kunngjøring

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye sentrale jakttidsrammer for elg for perioden 01.04.2017 til 31.03.2022.  Den nye sentrale jakttidsrammen er fastsatt til 25.09 - 23.12.

Den enkelte kommune vil kunne søke fylkeskommunen om utsatt jaktstart til 5.oktober og/eller endre avslutning av jakttida til 30. november eller 31. oktober.

Viltnemnda har i møte den 19.01.2017 diskutert saken og vedtatt et forslag til ny jakttid i Snåsa.

Publisert 30.01.2017
Snøscooterløype.jpg

 

Formannskapet i Snåsa kommune har vedtatt å legge forslag til forskrift for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring på høring og offentlig ettersyn. Alle kan komme med innspill til forskrifta.

 

Publisert 03.10.2016
logo.png

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljregulering av ny E6 mellom Langnes og Vegset, i Snåsa kommune. Planforslag legges nå ut på høring.

Publisert 26.09.2016
logo.png

Snåsa kommune legger ut forslag til trafikksikkerhetsplan for Snåsa til høring.

Høringsfrist: 18.10.2016

Publisert 01.08.2016
logo.png

Foreløpig høring - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

 

Snåsa kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. Arbeidet er presentert på kart og i skjema som nå er på foreløpig høring. Frist for innspill 10. august 2016.  

Publisert 08.01.2016

På denne siden finner du alle høringer og kunngjøringer hvor fristen for tilbakemelding enda ikke har utløpt. Skulle siden være tom er det ingen høringer eller kunngjøringer for øyeblikket.

Reguleringsplan Gilstad