Høringer / Kunngjøringer

KUNNGJØRING: REGULERINGSPLAN LEIKARBAKKEN KJENSTAD MASSEUTTAK, SNÅSA

 Snåsa kommunestyre har i møte den 23.05.2019 behandlet sak 26/19 og fattet slikt vedtak:Klikk for stort bilde

Snåsa kommunestyres vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr. 71, §12-12 vedtas reguleringsplan for Leikarbakken Kjenstad masseuttak, Snåsa, planID 2018002 med tilhørende dokumenter.
 

Begrunnelse:

Snåsa kommune ser det som svært positivt for eksisterende virksomheter og videre næringsutvikling at det blir godkjent et større område i kommunen for uttak av steinmasser med god kvalitet.

  

Vedlegg:

Revidert planbeskrivelse datert 07.05.2019 (PDF, 3 MB)

Revidert planbestemmelser datert 07.05.2019 (PDF, 54 kB)

Revidert plankart datert 02.05.2019 (PDF, 460 kB)

ROS-analyse datert 28.08.2018 (PDF, 672 kB)