Ledige stillinger

Logo - Ledig stilling - Klikk for stort bilde

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

 

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Søknadsskjema

Sæjjasadtjebarkijh

Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh. Dovne lohkehtæjjah, maanagïertelohkehtæjjah jïh faagebarkijh. Dah mah ïedtjem utnieh maehtieh e-påastesne bïeljelidh diekie, postmottak@snasa.kommune.no

Vikarer

Barnehagene og skolene har behov for tilkallingsvikarer. Dette gjelder både lærere, barnehagelærere og fagarbeidere. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no

  

 

Lærer Åarjel-saemiej skuvle                                                          Søknadsfrist: 03.05.2018

Fagarbeider / spesialarbeider                                                       Søknadsfrist: 03.05.2018

Helsesøster, 50 % vikariat                                                              Søknadsfrist: 03.05.2018

Sist endret 23.04.2018

Kontakt

Elin Bye
Enhetsleder org. og personal / personalleder