Snåsa barnehage - 80 % Pedagogisk leder på Vinjebakken og 16 % Barnehagelærer spes.ped avd. Breide

Snåasen maanagïerte, Vinjebakken goevtese

Pedagogeles åvtehke

80 % sæjjasadtjebarkoe pedagogeles åvtehkasse gååvnese. Vaasa maanagïertejaepien 2019-20 galhkuven raajan.

Vinjebakken akte maanagïerte golme goevtesigujmie 54 sijjiejgujmie.

Mijjieh pedagogeles åvtehkem ohtsedibie mij;

- Maanagïertelohketæjjaööhpehtimmiem åtna

- Dïedtem vaalta, væjkele mubpiejgujmie govlesadtedh jïh laavenjostedh

- Goerkesem åtna jienebekulturellen bïjre

- Sæjhta kvaliteetine barkedh mij sæjhta jiehtedh stïeresne, eadtjohke jïh stååkeden geerve almetjinie årrodh mij maanan buaratjommesem, maanan eejhtegh jïh meatanbarkijem vuajna.

 

Mijjieh faalehtibie

- Gieltegs barkoelaavenjassh aktene maanagïertesne evtiedimmesne

- Jaabnan dåarjedimmie

- Maehteles jïh eadtjohke meatanbarkijh

- Baalhka latjkoen mietie

 

Maanagïertelohkehtæjja, sjïere.ped. Breiden goevtesisnie

Barkoe gååvnese maanagïertelohkehtæjjese maaje sjïere.pedine 6 t/våhkoen (16 % barkoe) Vaasa suehpeden -20 galhkuven raajan,  dejnie nuepine barkoem guhkiedidh maanagïertejaepien galhkuven raajan.

Ektie barkojde:

Gåarede barkojde ektiedidh.

Vielie bïevnesh barkoej bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie maanagïertesne, Anita Kjensteberg tlf  970 78 208 jallh åvtehke Vinjebakken, Ingunn Småli, tlf 93289476.

Seehteme lea fïerhten tïjjen laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Tjuara vihtiestimmiem polliseste orre biejjeste buektedh åvtelen aalka.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïele- jïh kultuvremaahtojne.

Dastegh ålmah jïh nyjsenæjjah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 09.02.20. 

 

 

Snåsa barnehage 

Pedagogisk leder ved avd. Vinjebakken

Ledig vikariat, 80 % stilling, for pedagogisk leder. Varighet ut barnehageåret 2019-20. 

Vinjebakken er en treavdelings barnehage med 54 plasser.

Vi søker etter pedagogisk leder som;

- Har barnehagelærerutdanning.

- Er ansvarsbevisst, gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

- Har forståelse for det flerkulturelle

- Vil jobbe med kvalitet dvs tilstedeværende, aktiv og lekende voksne som ser barnets beste,  barnets foresatte og medarbeiderne.

Vi tilbyr:

- Spennende arbeidsoppgaver i en barnehage i utvikling

- Regelmessig oppfølging

- Kompetente og engasjerte medarbeidere

- Lønn etter avtale

 

Barnehagelærer, spes.ped. ved avd. Breide

Ledig stilling for barnehagelærer gjerne med spes.ped  6 t/uke (16  % stilling). Varighet ut mai – 20., med mulighet til forlengelse ut barnehageåret. 

Felles for stillingene:

Stillingene kan kombineres.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder barnehage, Anita Kjensteberg tlf  97 07 82 08 eller styrer Vinjebakken, Ingunn Småli, tlf 93 28 94 76

Ansettelse skjer i h.h.t. de til enhver tid gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest av ny dato må framlegges før tiltredelse.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. 

Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

 

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 09.02.20.