Jordbruk som næring

Snåsa har et aktivt landbruk. Det er registrert om lag XX foretak innen landbruket i kommunen. Landbruket i Snåsa representerer en førstehåndsverdi på omlag xx millioner kroner pr år. 

 

År

2010

2011

2012

2013

2014

Antall foretak produksjonstilskudd

145

142

142

138

135

Antall foretak dyrket jord i drift

142

139

139

136

130

Dyrket jord i drift

36710

36687

37053

37079

36667

Gjennomsnittlig dyrka jord i drift per foretak

258,5

263,9

266,6

272,6

282,1

 

Av disse driver 51 foretak med melk og de har en disponibel kvote på 9 020 748 liter og i underkant av 60 foretak med kornproduksjon. Vel 10 000 daa korn dyrkes i Snåsa årlig. 20 foretak har økologisk areal og produsere økologisk.

I årsmeldinga til kommunen foreligger mer statistikk for Snåsa og hos Landbruksdirektoratet.