Jordbrukslovgivning

For deg som gardbruker, er blant annet disse lovene viktige:

Jordloven

Lov om statsallmenninger

Naturmangfoldsloven

Forpakningsloven

Regnskapsloven

Vannressursloven

Odelsloven

Merverdiavgiftsloven

Kulturminneloven

Konsesjonsloven

Dyrevelferdsloven

Beiteloven

Plan og bygningsloven

Matloven

Gjerdeloven

Forurensingsloven

Viltloven

Friluftsloven

Lov om bygdeallmenninger

Skogbruksloven

Vegloven

Lov om husdyravl

Innlandsfiskeloven

Motorferdselloven

Vegloven

Vassdragsloven

Reindriftsloven

Jordskifteloven

   

Nettsida www.regelhjelp.no er en offentlig nettside der du finner oppdatert informasjon om ulike aktuelle regelverk som gjelder for foretaket ditt. På denne sida samler og prioriterer styresmaktene de viktigste kravene til landbruket, slik at du slipper å lete gjennom alle lovene og forskriftene sjøl. I tillegg kan du finne lover og forskrifter på www.lovdata.no. Mattilsynet forvalter også mange lover og forskrifter.


Landbrukseiendom - søknad om fritakFradeling av eiendom