Tilskudd og erstatningsordninger

Kyr Megard - Klikk for stort bilde Olgeir Haug

Produksjonstilskudd (PDF, 105 kB)

Produksjonstilskuddet søker man, og får utbetalt 2 ganger i året. 20. januar har man dyretelling og søker om tilskudd for husdyr og til frukt og bær. Søknadsfrist er 20. august for arealtilskudd og husdyr. For å kunne søke må du ha org.nr på plass før søknadsdato 20.01 og 20.08. Ved kontroll skal sprøytejournal, gjødslingsplan og evt. leieavtale for godkjent spredeareal framvises. Ta kontakt med kommunen.


Økologisk landbruk

Arealene skal være innmeldt, kontrollert og godkjent av Debio (kontrollorganet for økologisk produksjon). Tilskudd søkes sammen med øvrig produksjonstilskudd. På www.debio.no finnes info om regelverk for økologisk drift. Der er også informasjon om gratis førsteråd ved omlegging til drift. Ta kontakt med Norsk landbruksrådgivning for gratis førsteråd på økologisk.


Avløsertilskudd ved ferie og fritid

Foretak som har rett til produksjonstilskudd til husdyr kan også ha rett til avløsertilskudd. Det er antall dyr foretaket disponerer pr. 1. januar som avgjør tilskuddets størrelse. Avløsertilskudd - ferie og fritid er en refusjonsordning, dvs. at foretaket kan få refundert utgifter til lønn og arbeidsgiver-avgift for avløsere over 15 år. Tilskuddet / refusjonen kan tidligst omsøkes 1. januar året etter, og utbetalingen skjer da i juni samme år. Det søkes på samme skjema som produksjonstilskudd. Søknadsfristen er 20. januar hvert år. Kontakt kommunen, avløserlag eller regnskapskontor.


Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel m.m.

Personer som har næringsinntekt fra foretak som har rett til avløsertilskudd – ferie og fritid, kan også ha rett til avløsertilskudd ved sykdom m.m. Ordningen gjelder også for planteprodusenter i onneperioder. Også dette tilskuddet er en refusjonsordning. Søknadsfristen er senest 3 mnd. etter siste avløste dag i sykdomsperioden. Til søknaden må sykemelding, kvittering for betalt arbeids-giveravgift og skatt, samt bekreftet likning vedlegges. Kontakt regnskapskontor, avløserlaget eller kommunen.Tidligpensjonsordningen (TPO)  

skal bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til rekruttering i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. For å utløse tidligpensjon kreves det at bruker må ha fylt 62 år og at landbrukseiendom-men må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtale må være oppsagt. Skjema finnes på www.landbruksdirektoratet.no eller hos kommunen.
 


Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-tilskudd)

Dette er tilskudd du kan søke på til kommunen, dersom du ønsker å gjøre en miljøinnsats utover det som kreves av vanlig jordbruksdrift. Du kan søke tilskudd til for eksempel å redusere forurensing, ta vare på biologisk mangfold, hydrotekniske tiltak og rydding av gamle beiter, for å nevne noen. Tilskuddssatser og prioriterte områder varerier fra kommune til kommune. Merk at søknad må være godkjent og innvilget av kommunen før du kan starte på tiltaket.

 

Regionalt miljøprogram (RMP)

Et tilskudd du kan søke 20. august dersom du ønsker å gjøre en ekstra miljøinnsats innafor. Ordningene er definert i et eget informasjonshefte med foreløpige satser. Ikke alle tilskudds-ordningene gjelder hele fylket, og ordningene vil variere fra fylke til fylke, alt etter hva som er prioritert i ditt område. Her kan det nevnes f.eks. skjøtsel av biologisk mangfold, kulturminner osv., tiltak for å redusere forurensning som f.eks. utsatt jordarbeiding og ugrasharving. Det er mange tilskuddsordninger i RMP, disse kan du finne på nettsidene til Fylkesmannen eller ta kontakt med din kommune.

 

Dreneringstilskudd

Tilskudd for å grøfte tidligere grøftet jordbruksjord kom i 2013. Hensikten er å bedre dreneringen av dårlig drenert jord. Det gis tilskudd til drenering, grøfting, systematisk grøfting, omgraving og profilering. Kommunen er behjelpelig med søknadsskjema. Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket.


 

Erstatning ved skader forårsaket av klima

Hvis det er klimatiske årsaker som har medført at du har fått redusert avlingsmengde, kan du søke om avlingsskadeerstatning. Erstatningen dekker kun det som står på rot, og svikten må være med enn 30% i forhold til gjennomsnittsavlinga for vekstgruppen det gjelder. I særlige tilfeller blir også redusert kvalitet av frukt og bær regnet som avlingssvikt (eks. haglskade). Søknadsfrist 31. oktober.

Husk at du skal melde fra til kommunen så snart du får mistanke om avlingsskade forårsaket av klima for å være berettiget å søke.

 

 

Naturskadeerstatning

Skader som direkte skyldes naturulykker (storm, flom, skred m.m.) kan gi rett til erstatning. Dette er en erstatning til private grunneiere for tapstilfeller som det ikke er mulig å forsikre seg mot i en alminnelig forsikringsordning. Eksempler på dette kan være veger, bruer, gjerder, jord- og skogbruksareal, og skog (ikke stormskader). Skaden skal meldes til lensmann, politistasjon eller namsfogd innen tre måneder etter at skaden har skjedd. Det er en egenandel på kr. 10. 000 pluss 15 % av resten av kostnadene.
Kontakt Lensmannen eller Landbruksdirektoratet for mer informasjon.

Naturskadeerstatning gjelder ikke lenger for skog, her kan man i stedet tegne forsikring i Skogbrand www.skogbrand.no . Kontakt kommunen for mer informasjon.

 

Erstatningsordninger husdyr

Husdyrprodusenter kan søke om erstatning for økonomisk tap i forbindelse med gjennomføring av offentlig pålegg i husdyrproduksjonen. Det kan søkes om erstatning for husdyr ved:
• Pålagt nedslakting som følge av husdyrsykdom
• Tap i en pålagt oppholdsperiode
• Radioaktivitet og nedfôring før slakting
• Frivillig nedslakting av sauebesetninger

Formålet med ordningen er å bidra til bekjempelse av dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.
Produsenter som har fått pålegg fra Mattilsynet oppfordres til å ta kontakt med fylkesmannen så raskt som mulig. Mere informasjon finnes på fylkesmannen sine hjemmesider.