Utvikling av gårdens ressurser

 

Jakt

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellings-tillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestands-plan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinsnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellings-tillatelser for hvert enkelt jaktår.

Storviltjakta er ofte organisert i flere storvald i kommunen. Småviltjakta forvaltes ofte privat eller av for eksempel fjellstyrene for statsallmenningen. Ved beverjakt og smårovvilt anbefales det å ta kontakt med kommunen.

Fiske

Fiskeretten tilhører, slik som jakta, som hovedregel grunneier. Bestemmelser om dette finner en i Lov om laksefiske- og innlandsfiske. Særlig bestemmelsene i lovens kap. IV er sentrale for grunneier å ha kunnskaper om. Som for storviltjakta er det heller ikke uvanlig at det etableres felles organisering av fisket (f.eks. grunneierlag). Særlig er dette vanlig når det gjelder utøvelse av laksefiske, men også for innlandsfiske.

Viltnemda

I hver kommune forvalter bla. kommunale viltnemdmidler som det kan søkes på fortløpende. Midlene kan nyttes til prosjekter og tiltak for å øke kunnskapsnivået hos rettighetshavere, jegere, kommunen og samfunnet ellers. Også tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt kan være aktuelt å støtte.

 

Turisme/reiseliv og setring

I enkelte kommuner er turisme/ reiseliv og setring viktig tilleggsnæring på gårdsbrukene. Mer informasjon om muligheter for etablering av naturbasert næringsvirksomhet finnes hos kommunen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge

Nyttige linker er www.hanen.no og www.wild-norway.com


Utleie

Utleie av hytter og løer til jegere og for turisme mm er det ofte brukt bookingselskaper som www.dintur.no og www.inatur.no.

 

Lokal matproduksjon og matforedling

Alle som driv med næringsmiddelvirksomhet skal enten registrere virksomheten eller få den godkjent. Å være næringsmiddelvirksomhet betyr at du (mot eller uten vederlag) leverer fra deg næringsmidler.

Du har ansvar for å sikre at maten er trygg. Regelverket innehold krav som gir føringer for trygg matproduksjon, slik at ingen blir syke av å ete maten. Du må gjøre deg kjent med det regelverket som gjelder din produksjon. For å sikre trygg mat er det viktig at du:

- har god grunnleggende hygienisk forståelse - vet hvor i drifta/produksjonen det er fare for at maten kan bli utrygg/helseskadelig - har internkontroll for å styre farene (Rutiner for trygg mat - En innføring i internkontroll og HACCP) - gir nødvendig opplæring til de som arbeider med mat hos deg - har trygt drikkevatn - har riktig utforma og utstyrte lokale

Gjeldende regelverk og god veiledning finner du hos Mattilsynet. Du kan søke råd og hjelp hos Matnavet på Mære som er en del av Innovasjon Norge sin satsing på lokalmat, landbruksavdelingene hos fylkesmennene, kommunen og bransjeorganisasjonene Hanen og Norsk Gardsost.

 

Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet-gårdene er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, helse og omsorg. Brukere av tjenestene er barn- og unge, mennesker med rus-problemer, funksjonshemmede og eldre. Fra 1. januar 2014 ble "Inn på tunet" et registrert vare-merke, og gårder som ikke er godkjent kan ikke bruke logo eller kalle seg en "Inn på tunet-gård. Mer info om godkjenningsordningen finner du på Matmerk.

Ta kontakt med Fylkesmannen eller kommunen som vil veilede deg videre.