Næringsfond

Næringsfondet til Snåsa kommune består av konsesjonsmidler kommunen mottar på grunnlag av kraftproduksjon, samt midler som bevilges fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). I tillegg kan næringsliv og etablerere søke støtte hos regionalt næringsfond for Inn-Trøndelag etter gitte kriterier.


Midler fra KMD kanaliseres via fylkeskommunen som gjør en politisk prioritering og fordeler midlene til kommunene i Trøndelag. Tildelingen til Snåsa kommune sitt næringsfond består av en kommunal del og en regional del. Den kommunale delen av næringsfondet skal i hovedsak benyttes som tilskuddsordning til det lokale næringslivet i Snåsa Kommune. Den regionale delen av fondet forvaltes av regionsamarbeidet Inn-Trøndelag. Dette skal benyttes som tilskuddsordning til prosjekter med regional betydning, og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene. Informasjon om Inn-Trøndelag Regionalt fond finnes i link her . For prosjekter med nasjonalt eller internasjonalt potensiale vil Innovasjon Norge i de fleste tilfeller være rett instans.


Søknader for både lokalt og regionalt næringsfond sendes via søknadsportalen Regionalforvaltning: -Se kontaktinfo nederst på siden ved spørsmål eller veiledning knyttet til søknad hos noen av forannevnte.
 

Formål

Formålet med fondet er å bidra til ny­etablering, utvikling, kompetanseheving, innovasjon og nyskaping i kommunen.
I saksbehandlingen legges følgende føringer til grunn for de prioriteringer som måtte gjøres:
1. Snåsa kommune sine retningslinjer for kommunalt næringsfond
2. Kommunale planer, utviklingsplan for næring og kommuneplan samfunnsdel.
3. Retningslinjer for distrikts og regionalpolitiske virkemidler.


Forvaltning

Formannskapet fungerer som fondsstyre. Kommunens administrasjon utfører saksbehandlingen. Vedtak i næringsfondet er gjeldende i ett år. Det er ingen søknadsfrister, men løpende behandling av søknader. Klagesaker behandles av formannskapet


Krav til søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

En søknad om støtte skal fylles ut og sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no, eller kan – hvis først avtalt med kommunen – leveres kommunen direkte. Søknad skal inneholde minst følgende punkter:
1. Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto og fullstendige adresse.
2. Formål med søknaden (Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor prosjektet bør støttes)
3. Bakgrunn for prosjektet (Hva er problemet/utfordringen som skal løses)
4. Kostnadsplan (kostnad for hele prosjektet, og de enkelte delene/arbeidene/tjenestene)
5. Finansieringsplan (Hvem skal betale - hvor søkes om andre eventuelle lån og tilskudd og hvor stor egenandel eller egenkapital har søker)
6. Organisering (Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem deltar og hva skal de ha ansvaret for)
7. Tidsplan (Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være ferdig)
8. Samarbeidspartnere og faglig bistand (Hvem andre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn ekstern kompetanse eller faglig hjelp)
9. Forventede resultater - (Hvor mye, og når)

 

Utbetalinger

Alle mottakere av tilskudd fra næringsfondet forplikter seg å innlevere rapport om bruk av tilskuddet. Denne leveres elektronisk via portalen regionalforvaltning.no, eller kan – hvis avtalt med kommunen på forhånd - leveres kommunen direkte. Vanligvis kan 50 % av innvilget støtte utbetales umiddelbart etter vedtak, med mulighet for utbetaling av ytterligere 25% av støtten etter at minst halvparten av prosjektet er gjennomført. Resterende 25-50% utbetales kun mot godkjent sluttrapport med bilag. Ønsker man i prosjektperioden å omdisponere innvilgede midler, kan dette bare skje etter godkjent søknad til kommunen.  Er det foretatt delutbetaling av støttemidler kan disse kreves tilbake ved uteblivelse av, eller mangelfull rapportering.
For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent av regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Dersom kostnadene ved sluttrapportering blir mindre enn planlagt, betaler kommunen ut støtte i forhold til den kommunale finansieringsprosenten som var forutsatt i tildelingen.


Støttesatser

Hovedregel er at det kan gis støtte på inntil 50 % av godkjente kostnader fra kommunalt næringsfond.
For prosjekter med ramme over kr. 200.000, anbefales det å vurdere om prosjektet kan kvalifisere til Innovasjon Norge og/eller Fylkeskommunen sine ordninger. For bistand til dette kan det tas kontakt med næringskontoret til Snåsa kommune.


Støtteformer

Støtte kan kun gis som tilskudd. Ikke lån, garantier eller lignende.
Eksempler på hva som ikke kan støttes:
•Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller andre.
•Innskudd av aksjekapital, direkte eller indirekte investeringer som berører bedriftens egenkapital.
•Generell driftsstøtte
•Gjeldssanering
•Prosjekter som er påbegynt på søknadstidspunktet


Årsmelding

Det utarbeides årlig en rapport om bruk av kommunalt næringsfond som legges frem for formannskapet innen utgangen av april hvert år.


Delegert myndighet

Rådmannen gis anledning til å innvilge inntil kr 20.000,- fra næringsfondet etter delegert myndighet.


Kontakt ved spørsmål

Har du spørsmål vedrørende søknad til næringsfond, ta kontakt med næringssjef Hallvard Sandnes. Hallvard.sandnes@snasa.kommune.no , tlf 90016662.