Rein på innmark

Klikk for stort bildeStore deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dyrka mark inngår ikke en del av reinbeite, og reineierne må varsles når reinen kommer inn på innmarka.

Store deler av Snåsa er reinbeitedistrikt hvor reineierne har rett til å benytte utmarka som beiteområde. Innmark er derimot ikke en del av beitegrunnlaget, og Reindriftslovens § 28 sier at reinen så vidt det er mulig skal hindres fra å gjøre skade eller komme utenfor område hvor den har rett til å være.

I et møte mellom Nord-Trøndelag Bondelag og to av reinbeitedistriktene har de blitt enig om tiltak for å forhindre konflikter når reinen trekker inn på innmarka. Det er derfor viktig at reineierne får beskjed umiddelbart når reinen kommer inn på innmarka, både for å redusere skaden og for raskest mulig forflytting til utmarksområdene.

Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon reinbeitedistriktene - se Norges bondelag sin hjemmeside

Det oppfordrer også om å sende kopi av varsling til Snåsa bondelag v/ Lars Johan Omli tlf 917 39 862 eller mail: lars_omli@hotmail.com

Bondelaget har laget en tiltaksplan som gårdbrukerne kan følge for å sikre en så rask forflytting, og med minst mulig skade på innmarka.