Skogbruk som næring

Skogbruk som næring har lang tradisjon på Snåsa.

 

Det er til sammen i underkant av 300 private skogeiere og en stor offentlig skogeier, Statskog, i kommunen.

Samlet er det et produktivt skogareal på i underkant av 500.000 dekar.

Årlig avvirkning har lenge ligget på omkring 40.000 m3. Tømmeret selges i all hovedsak til sagbruk og treforedlingsindustri i Nord-Trøndelag. Salgsverdien av den årlige avvirkningen ligger på 12-14 mill. kr.

De viktigste investeringene i skogbruket knytter seg til skogkultur (planting og rydding) og skogsveger. Årlig plantes det omkring 200.000 planter og det utføres ungskogpleie på opp mot 3.000 dekar. Dagens skogsbilvegnett utgjør til sammen ca. 300 km.

Skogbruket betydde mer tidligere i forhold til verdiskaping og sysselsetting, men fortsatt er det mange årsverk knyttet til hogst, skogkultur, vegbygging og tømmertransport.