Skogbruksplan og miljø

Siste gang det ble laget skogbruksplaner på Snåsa var i 2003. Skogbruksplanen gir en detaljert oversikt over skogarealet på den enkelte eiendom, med bestand, bonitet, hogstklasser og kubikkmasser. Skogbruksplanleggingen er regulert gjennom egen forskrift og skogbruksplandataene er skogeiers eiendom.

 

I 2003 ble det også etter nye bestemmelser foretatt miljøregistreringer (MiS) ved utarbeidelse av skogbruksplanene. Miljøregistreringene er i henhold til miljøinformasjonsloven offentlige.

En forenklet framstilling av aldersklasser i skog, med grunnlag i skogbruksplandataene, og MiS-registreringene fra 2003 ligger ute bl.a. på NIBIO sitt kartinnsyn, Kilden.