Tilskudd og skogfond

Tilskuddsordningene i skogbruket og forvaltningen av disse er delt mellom Fylkesmannen og kommunen. Kommunen fastsetter etter en årlig statlig tildeling tilskudd til ulike skogkulturtiltak (planting, ungskogpleie). Fylkesmannen fastsetter tilskudd til skogsvegbygging og ulike driftstilskudd i skogbruket (vanskelig terreng, lang transport, bratt terreng osv.) 

 

For 2019 gis følgende tilskudd til skogkultur på Snåsa:

Planting:                                        25 %, max 1,40 kr/plante
Suppleringsplanting               25 %, max 1,40 kr/plante
Ungskogpleie/rydding:         60 %, max 200 kr/da
Markberedning:                       30 %, max 100 kr/da
Manell 1. gangstynning:      100 kr/da (min.2 m3 salgsvirke / dekar etter regler og retningslinjer for faglig 
                                            utførelse i tråd med tilskudd til maskinell tynning fastsatt av Fylkesmannen
                                            26. januar 2015.

Regler og satser for skogsvegbygging og ulike driftstilskudd finnes på Fylkesmannens hjemmeside.

Skogfond er en pliktig avsetning ved salg av tømmer. Nærmere regler for avsetning og bruk av skogfond er gitt i egen forskrift, Forskrift om skogfond o.a. (se Lovdata)

Skjema for søknad om tilskudd til ulike skogbrukstiltak er i hovedsak å finne på Landbruksdirektoratets hjemmeside