Gïeleviehkie / Språkhjelp

 Mijjieh ohtsedibie / Vi søker etter:Gïelem nastedh - Klikk for stort bilde

Gïeleviehkie

Mijjieh sïjhtebe daejredh maam åarjelsaemien noerh daarpesjieh juktie sijjen skraejriem lissiehtidh åarjelsaemien nuhtjedh.

Jis datne lih Saemiedigkiepresidente - maam datne lih sïjhteme åarjelsaemien åvteste darjodh?

 

Mijjieh eadtjohke jïh kreatijve noerh ohtsedeminie mah maehtieh mijjem viehkiehtidh tjåanghkoesijjieh öörnedidh jïh åarjelsaemien eevtjedh jïh våajnoes darjodh EN:n gaskenasjonaale aalkoealmetjegïelejaepien 2019.

Datne noere gaskem 16-25 jaepieh jïh dov lea joekoen stoerre ïedtje maam akt åarjelsaemien gïelen åvteste darjodh? Dellie datne dïhte maam ohtsedibie! Mijjieh jeenjemes njieljie stipendh 50 000,- kråvnine vedtebe noeride mah veeljesuvvieh gïeleviehkine sjïdtedh, jis tjirkieh dah sijhtieh viehkine årrodh prosjektesne. Seedth ohtsemem dennie hammosne jïjtje sïjhth; videove jallh tjaaleldh ohtseme gusnie jïjtjemdh åehpiedahtah jïh ånnetji soptsesth man åvteste dov lea skraejrie syökedh.

Jis vielie bïevnesh sïjhth, soptsesth prosjekten åvtehkinie Katarina Blind kattis.blind@snasa.kommune.no jallh ektievoeten åvtehke Inger Marit Eira- Åhrén, tell. 926 38 758.

Ohtseme seedtesåvva diekie postmottak@snasa.kommune.no. Ohtseme videovehammosne seedtesåvva diekie inger.eira-ahren@snasa.kommune.no

Ohtsememierie njoktjen 25. b. 2019

 

 

 

Gïeleviehkie / Språkhjelp

Vi vil vite hva sørsamiske ungdommer trenger for å øke egen motivasjon til å bruke sørsamisk.

 

Om du hadde vært Sametingspresident – hva ville du gjort for det sørsamiske språket?

 

Vi er på leting etter engasjerte og kreative ungdommer som kan bistå oss med å arrangere møteplasser samt promotere og synliggjøre sørsamisk under FN’s internasjonale urfolksspråkår 2019.

Er du ungdom mellom 16-25 år og som brenner for det sørsamiske språket? Da er du den vi leter etter! Vi deler ut inntil fire stipend på 50 000,- til ungdom som velges ut til å bli gïeleviehkie/ språkhjelper, mot at de forplikter seg til å bistå i prosjektet. Send søknad i den format du selv ønsker; video eller skriftlig søknad der du presenterer deg selv og sier noe om din motivasjon til å søke.

For mer info, ta kontakt med prosjektleder Katarina Blind kattis.blind@snasa.kommune.no eller enhetsleder Inger Marit Eira-Åhrén, tel. 962 28 758

Søknaden sendes til postmottak@snasa.kommune.no. Søknad i video format, sendes den til inger.eira-ahren@snasa.kommune.no

Søknadsfrist: 25.mars 2019

 Kommunevåpen Snåsa - Klikk for stort bilde

Sist endret 20.03.2019