Høring: Reguleringsplan Leikarbakken Kjenstad masseuttak, Snåsa

Kunngjøring - Klikk for stort bilde Snåsa formannskap har i møte den 22.01.2019 behandlet sak 10/19 og fattet slikt vedtak:

Snåsa formannskaps vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.71, §12-10 legges forslag datert 31.08.2018 til Reguleringsplan Leikarbakken Kjenstad masseuttak, planID 2018002 med tilhørende dokumenter ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 28.01.2019 til 11.03.2019.

2. Frist for å sende inn høringsuttalelser er 11.03.2019

3. Høringsuttalelser sendes:

Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa eller postmottak@snasa.kommune.no  

Sist endret 29.01.2019