Skogbrannfare!

Logo for Brannvesenet Midt IKS - Klikk for stort bilde  Skogbranner i Sverige sørger for vond lukt i Trøndelag.

 Se artikler fra Trønderavisa og Namdalsavisa

DÅLLEVAAHRA!

Ij leah luhpie dållem bïejedh jallh naan såarhts skomtjelem nuhtjedh skåajjesne jallh spuarjoeh dajvine voerhtjen 15. b. jïh skïereden 15. b. gaskem.

Jamhkelesuerkien tellefovnenommere: 110

Vielie bïevnesh: https://brannmidt.no/balbrenning

 

SKOGBRANNFARE!

Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra 15. april til 15. september.

Skogbrann meldes til telefonnummer: 110

https://brannmidt.no/balbrenning

Sist endret 18.07.2018