Valg 2017 - Åpningstider valgdagen 11. september 2017:

valg-logo.gif - Klikk for stort bilde

HER KAN DU STEMME!

Det er valg på representanter til Storting og Sameting mandag 11. september 2017.

 

Valglokalenes åpningstid er:

Vinje krets:   Kløvertunet, mandag 11. september, kl. 10.00 - 20.00.
Agle krets:   Bergkollen, mandag11.september, kl. 10.00 - 19.00.
Breide krets:   Breide samfunnshus, mandag 11. september kl. 10.00 - 19.00.

Disse har stemmerett ved stortingsvalget:

Norske statsborgere som
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
- er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.


Disse har stemmerett ved sametingsvalget:

Samer som er norske statsborgere, og som
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
- er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
- står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen, og som
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de føres inn i Sametingets valgmanntall i Oslo kommune.
Svenske og finske samer som
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge pr. 30. juni i valgåret, og som
- står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen

Samer som ikke er nordiske statsborgere som
- vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, og som
- står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen

 

 

Forhåndsstemmegivning

Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 10. august til og med fredag 8. september.

I Snåsa kommune foregår forhåndsstemmegivningen i Snåsa Herredshus, servicekontoret som er lokalisert i 1. etasje i tilknytning til hovedinngang mot Torget.

Åpningstider:

mandag – fredag  kl 08.00 - 15.35

torsdag 31.08       kl 16.30  - 19.00

lørdag 02.09         kl 10.00  - 13.00

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. Dette vil finne sted på Snåsa sykeheim tirsdag 05.09 kl 11.00 - 13.00.

 

Manntall.
Stortingsvalget 2017

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget.
Manntallet for Snåsa kommune 2017 legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
- Snåsa Herredshus, servicetorget
- Snåsa bibliotek
- Coop marked Brede
Manntallet ligger ute fram til og med valgdagen 11.09.17
Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut for Stortingsvalget, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen, jfr. valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Snåsa, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa
eller e.post; postmottak@snasa.kommune.no

 

Sametingsvalget 2017

Du må stå i samemanntallet hvis du skal stemme på Sametingsvalget.
Manntallet for Sametingsvalget i Snåsa legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
- Snåsa Herredshus, servicetorget
- Snåsa bibliotek
- Coop marked Brede
- Saemien Sijte
Manntallet ligger ute til og med valgdagen 11.09.17.
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i Snåsa kommunen, kan kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes til Sametingets valgnemnd, Avjovargeajdnu 50, 9730 Karasjok
Epost: samediggi@samediggi.no


Forhåndsstemmegivning

Hvis du ikke kan møte frem i stemmelokalet på valgdagen, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker fra og med 10. august til og med fredag 8. september.

I Snåsa kommune foregår forhåndsstemmegivningen i Snåsa Herredshus, servicekontoret som er lokalisert i 1. etasje i tilknytning til hovedinngang mot Torget.

Åpningstider:

mandag – fredag  kl 08.00 - 15.35

torsdag 31.08       kl 16.30  - 19.00

lørdag 02.09         kl 10.00  - 13.00

Kommunen tar også imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. Dette vil finne sted på Snåsa sykeheim tirsdag 05.09 kl 11.00 - 13.00.

 

Ambulerende stemmegivning:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter skriftlig eller muntlig henvendelse til Snåsa valgstyre avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Henvendelse må være må være kommet inn til Snåsa valgstyre innen tirsdag 5/9- 17 kl. 15.30. Postadresse: Sørsivegen 6, 7760 Snåsa.

Tlf.: 74 13 82 00 E.post adresse: postmottak@snasa.kommune.no


Tidligstemming

Hvis du ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen 11. september 2017 kan du i perioden 3. juli tom 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Tidligstemming foregår på Herredshuset, servicetorget.  Henvendelse om tidligstemming kan gjøres  til  tlf.74138200 eller epostadr: postmottak@snasa.kommune.no
 

Husk legitimasjon!

Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, bankkort. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Sist endret 13.09.2017