Opptak barnehage 2017/2018

infoformasjon.jpg - Klikk for stort bilde Snåsa har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen. Det skal brukes samme elektroniske søknadsskjema til familiebarnehager, private- og kommunale barnehager.

Til søknad om ny plass og endring i behov, nyttes samme elektroniske søknadsskjema.

                                Vedtak om ny barnehageplass vil gjelde helt til skolepliktig alder eller oppsigelse av plass.

                                Se informasjonsbrosjyre for detaljer.

                                Søknadsfrist. 1.mars

 

                             

Tsaekeme maanagïertese 2017/2018

Snåasen lea iktedamme tsaekeme gaajhkide maanagïertide tjïeltesne. Seamma elektrovneles ohtsemegoere edtja åtnasovvedh fuelhkiemaanagiertide, privaate- jïh tjïelten maanagïertide.

Juktie orre sijjiem ohtsedh jïh daerpiesvoetide jarkelidh, edtja seamma ohtsemegoerem nuhtjedh. Nænnoestimmie orre maanagïertesijjien bïjre sæjhta faamosne årrodh goske maana skuvleaalhtarasse båata jallh sijjiem heajhta.

Ohtsememierie njoktjen 1.b.

Sist endret 24.05.2017