Opptak barnehage 2019 / 2020

Klikk for stort bildeSnåsa har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen. Det skal brukes samme elektroniske søknadsskjema til familiebarnehager, private- og kommunale barnehager.

 

Til søknad om ny plass og endring i behov, nyttes elektronisk søknadsskjema.

Vedtak om ny barnehageplass vil gjelde helt til skolepliktig alder eller oppsigelse av plass.

Søknadsfrist. 1.mars

 

                             

Tsaekeme maanagïertese 2019 / 2020

Snåasen lea iktedamme tsaekeme gaajhkide maanagïertide tjïeltesne. Seamma elektrovneles ohtsemegoere edtja åtnasovvedh fuelhkiemaanagiertide, privaate- jïh tjïelten maanagïertide.

Juktie orre sijjiem ohtsedh jïh daerpiesvoetide jarkelidh, edtja ohtsemegoerem nuhtjedh.

Nænnoestimmie orre maanagïertesijjien bïjre sæjhta faamosne årrodh goske maana skuvleaalhtarasse båata jallh sijjiem heajhta.

Ohtsememierie njoktjen 1.b.