Opptak barnehage 2019 / 2020

infoformasjon.jpg - Klikk for stort bilde Snåsa har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen. Det skal brukes samme elektroniske søknadsskjema til familiebarnehager, private- og kommunale barnehager.

 

Til søknad om ny plass og endring i behov, nyttes elektronisk søknadsskjema.

Vedtak om ny barnehageplass vil gjelde helt til skolepliktig alder eller oppsigelse av plass.

Søknadsfrist. 1.mars

 

                             

Tsaekeme maanagïertese 2019 / 2020

Snåasen lea iktedamme tsaekeme gaajhkide maanagïertide tjïeltesne. Seamma elektrovneles ohtsemegoere edtja åtnasovvedh fuelhkiemaanagiertide, privaate- jïh tjïelten maanagïertide.

Juktie orre sijjiem ohtsedh jïh daerpiesvoetide jarkelidh, edtja ohtsemegoerem nuhtjedh.

Nænnoestimmie orre maanagïertesijjien bïjre sæjhta faamosne årrodh goske maana skuvleaalhtarasse båata jallh sijjiem heajhta.

Ohtsememierie njoktjen 1.b.

 

 

Sist endret 08.02.2019