Endring i foreldrebetaling i barnehager

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2019 er kr 3.040,- pr. mnd.
I 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548.500,- pr. år.
 
 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen

Ordningen er søknadsbasert og må dokumenteres med selvangivelse fra siste år.

 

Søknadsrutiner

Foresatte som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.
Det søkes reduksjon i foreldrebetalingen via vårt søknadsskjema.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Foreldre til barn som starter i barnehagen midt i året kan også søke redusert foreldrebetaling.

 

Beregningsgrunnlag

Fra 1. januar 2019 er makspris for en barnehageplass kr 3040,- per mnd.

Husholdninger med en årsinntekt på under kr 548.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Husholdninger med en årsinntekt på under kr 548.000,- kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for 2, 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

•Bor ikke barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra den innteksten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

•Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at barn nummer to skal betale 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.

 

Dokumentasjon

Dokumentasjonskravet er siste års selvangivelse.

Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnslipper fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.

 

Klageinstans

Det er Snåsa kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i foreldrebetalingen trekkes direkte fra på din faktura for foreldrebetaling. Dette fordeles på 11 måneder.


De nye forskriftene finner dere på:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


Søknader om redusert foreldrebetaling eller søknad om reduksjon i foreldrebetaling sendes:
Snåsa kommune
Sørsivegen 6
7760 Snåsa