Endring i foreldrebetaling i barnehager

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17.april og fredag 5.juni 2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager; sist endret 21.12.2017
 
1. Endringene trådte i kraft 1.mai 2015.Det gir foreldre med lavere inntekt lavere foreldrebetaling. Fra 1. august 2018 menes her husholdninger som har en samlet brutto skattepliktig kapital- og personinntekt på under kr 533.500,-. Ingen familie som har samlet skattepliktig kapital- og personinntekt på under kr 330.500,- skal betale mer enn 6 % av inntekten til barnehageplass. 
 

2. Fra 1. august 2018 har alle 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart i husholdningen med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, gjelder for familier som har en samlet inntekt på mindre enn kr kr. 533.500,- krav på 20 timers gratis opphold i barnehage pr. uke.

Ordningen er søknadsbasert og må dokumenteres med selvangivelse fra siste år.

 

Ordningen er søknadsbasert og må dokumenteres med selvangivelse fra 2017.

Søknadsfrist for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid fra nytt barnehageår er 31.august. Etter dette gis det ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med den måneden søknaden mottas av Snåsa kommune.

Søknadsrutiner

 
Foresatte som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon.
Det søkes reduksjon i foreldrebetalingen via vårt søknadsskjema.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Foreldre til barn som starter i barnehagen midt i året kan også søke redusert foreldrebetaling.

 

Beregningsgrunnlag

 

Fra 1. januar 2018 er makspris for en barnehageplass kr 2910,- per mnd. Matpenger kommer i tillegg og skal ikke regnes inn i barnehagesatsen.

Husholdninger med en årsinntekt på under kr 533.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Husholdninger med en årsinntekt på under kr 533.000,- kan i tillegg søke om 20 gratistimer i uken for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

•Bor ikke barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra den innteksten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

•Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at barn nummer to skal betale 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.

 

Dokumentasjon

 

Dokumentasjonskravet er siste års selvangivelse.

Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- og personinntekt som ikke står på den forhånds utfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.

Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnslipper fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.

 

 

Klageinstans

Det er Snåsa kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i foreldrebetalingen trekkes direkte fra på din faktura for foreldrebetaling. Dette fordeles på 11 måneder.

 


De nye forskriftene finner dere på:

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/


Søknader om redusert foreldrebetaling eller søknad om reduksjon i foreldrebetaling sendes:
Snåsa kommune
Sørsivegen 6
7760 Snåsa

 

Sist endret 17.08.2018