Vedtekter for de kommunale barnehagene i Snåsa

 I Generelt:

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. 06. 2005:

  • § 12a. Rett til plass i barnehage

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

      Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

  • Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

  • Vedtektene skal være i overensstemmelse med barnehagens internkontrollsystem.

II Eierforhold/ forvaltning:

   Barnehagene eier og drives av Snåsa kommune. Barnehagens administrasjon er lagt under oppvekstsjefen.

III Opptak:

Samordnet opptak for alle barnehagene i Snåsa kommune gjøres hvert år med søknadsfrist 1. mars. Plassen gjelder fram til skolestart eller til den sies opp. Det søkes elektronisk på fastsatt skjema.

Klage på opptak sendes Snåsa kommune, Utvalg for oppvekst.

IV Opptaksperiode:

Når foreldre/ foresatte har bekreftet at de tar plassen, har barnet fast plass i kommunal barnehage til den sies opp. Ved endringer nyttes samme elektroniske skjema som ved opptak. Barnehageåret starter til samme tid som elevene starter på skolen. Se ellers § III.

V Oppsigelse:

Oppsigelse/ reduksjon av plass må skje elektronisk og senest 3 mnd. før endringen. Oppsigelsesdatoer: 1. i hver måned. Når oppsigelse skjer etter 1.april, må plassen betales til og med 1.juli. I helt spesielle tilfelle kan det innvilges fritak fra bestemmelsen.

Tap av barnehageplass kan skje ved:

- unnlatelse av å melde fra om fravær

- lite bruk av plassen

- manglende foreldrebetaling i mer enn to måneder

Sak om tap av barnehageplass avgjøres administrativt. Avgjørelse kan ankes til Utvalg for oppvekst.

VI Foreldrebetaling:

Satser for foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan endre betalingssatsene med tre måneders varsel. Det gis 30% søskenmoderasjon til alle barnehagetilbud/SFO i Snåsa kommune. Søskenmoderasjon gis på det rimeligste tilbudet.

Ved sykdom dokumentert med legeerklæring, fritas foresatte for betaling når sykdommen varer utover 14 dager.

Betalingsmåte:

Foresatte får tilsendt regning fra Snåsa kommune hver måned.

For sein henting av barn:

Dersom barn blir hentet etter barnehagens stengetid, skal det betales et gebyr per påbegynt kvart time. Gebyrets størrelse fastesettes årlig.

Ferie og betalingsfri:

Juli mnd (feriemåned) og 1 uke i desember er betalingsfri

Juli måned (feriemåned) og 1 uke i desember er betalingsfri, med unntak for de som sier opp før 1.april.

VII Leke- og oppholdsareal:

Barnehagens leke- og oppholdsareal skal i utforming, innredning og størrelse være slik at en ivaretar målet i forskrift om miljøretta helsevern, § 9. av 1.1. 1996.

VIII Åpningstid:

Skoleruta følges så langt som mulig når det gjelder planleggingsdager. I løpet av barnehageåret skal personalet ha 5 planleggings-/ kursdager. Barnehagen er åpen minst 8,5 t per dag.

Barna skal ha 5 uker ferie til sammen. Inntil en uke (5 dager) kan tas ut i forbindelse med planleggings-/kursdager.

3 av barnas ferieuker skal være sammenhengende, og i perioden 1. juni – til nytt barnehageår starter.

Barnehagen holder stengt ukene 28 og 29 og fra og med 24. desember til og med 1. januar. Mandag og tirsdag i påskeuka holder en avdeling åpen ved behov for minst 5 barn, Vinjebakken i oddetallsår og Breide i partallsår, onsdag i påskeuka er barnehagen stengt.

 

Sist endret 25.10.2017