Ansattoversikt


Familiesentralen

Ansatte i avdelingen Familiesentralen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Familiesentralen 74 13 83 05 995 86 029
Kreftkoordinator 969 40 587

Kreftkoordinator for kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran og Inderøy

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 74 13 82 38 414 88 056

Fysikalsk avdeling

Ansatte i avdelingen Fysikalsk avdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut - driftsavtale 74138361/97937161 979 37 161
Fysioterapeut - driftsavtale 906 00 043

Øystein holder til på Snåsa treningssenter.

Prosjekt - rehabilitering 74 13 82 86 414 97 310
Fysioterapeut - kommunal 74138359/41082746 410 82 746

Hjemmetjenestene

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenestene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vakttelefon 74138370/41608512 41608512(vakt)
Synskontakt 74 13 83 70 950 14 858
Avd.leder hjemmetjenesten 74138304/74138370 407 65 829
Hørselskontakt 74 13 83 70
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder 74 13 83 71 976 80 504
Vaktmester 928 35 459
Hørselskontakt 74 13 83 10
Kreftsykepleier 74 13 83 70
Demenskoordinator 74 13 83 10 995 24 285
Koordinator funksjonshemmede barn og unge 74 13 83 69

Hovteigen bofellesskap

Ansatte i avdelingen Hovteigen bofellesskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 74 15 16 12 941 69 315

Indre Namdal Barnevernstjeneste

Ansatte i avdelingen Indre Namdal Barnevernstjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
910 02 990

Lillemarka familiebarnehage

Ansatte i avdelingen Lillemarka familiebarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Eier Lillemarka familiebarnehage 950 54 047

Migrasjonshelsetjeneste

Ansatte i avdelingen Migrasjonshelsetjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 74 13 83 50

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 13 82 05
Varaordfører

Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykiatrisk sykepleier 74 13 82 88 916 45 881
Enhetsleder familiesentralen / Psyk. sykepleier 74 13 83 05 995 86 029
Erfaringskonsulent 975 48 239
Spesialsykepleier Rus 74 13 82 87 905 03 861
Psykisk helsearbeider for barn og unge 74 13 82 85 995 41 125
SANKS - Fysioterapeut 902 02 065

Renovasjon

Ansatte i avdelingen Renovasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
456 38 638

Samisk enhet

Ansatte i avdelingen Samisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktrom 74 12 70 51
Pedagogisk leder - Suaja maanagierte 74127038/91527650
Vaktmester 74 12 70 48 917 27 997
Enhetsleder / Rektor Åarjel-saemiej skuvle 74127035/97978388 979 78 388
(sørsamisk barnehage) 74 12 70 38
(sørsamisk grunnskole) 74 12 70 35

Sentraladministrasjon

Ansatte i avdelingen Sentraladministrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse, pleie-og omsorg 74 13 83 02 901 15 619
Enhetsleder org. og personal / personalleder 74 13 82 07 995 24 286
Kommunalsjef oppvekst 74 13 82 31 905 48 757
Økonomisjef 74138214/41129380 411 29 380
Rådmann 74 13 82 04 952 63 394
IKT-konsulent 993 07 940
Sekretær /Arkivansvarlig 74 13 82 33

Jobber 50 % stilling

74 13 82 00 950 09 662
Sekretær 74 13 82 06 456 14 083
Sekretær 74 13 82 33 951 73 858

Jobber halv tirsdag, ondag og fredag (50 % stilling)

Snåsa barnehage

Ansatte i avdelingen Snåsa barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vinjebakken 74 12 70 59
Enhetsleder Snåsa barnehage. 74 12 70 25 970 78 208

Styrer Breide barnehage

Styrer Vinjebakken barnehage 74 12 70 64 932 89 476
Vaktmester 948 69 836

Snåsa helsestasjon

Ansatte i avdelingen Snåsa helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 74138356/91853087
Helsestasjonslege 74 13 83 58

Snåsa legekontor

Ansatte i avdelingen Snåsa legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege 74 13 83 50
74138350/Legevakt116117
Lege 74 13 83 50

Snåsa skole

Ansatte i avdelingen Snåsa skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 74 12 70 05 915 13 597
Enhetsleder / rektor 74 12 70 00 957 68 838
Assisterende rektor 915 95 256
IKT-ansvarlig 470 41 554
Sekretær 74 12 70 02
74 12 70 00

Snåsa sykeheim

Ansatte i avdelingen Snåsa sykeheim
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Snåsa sykeheim 74 13 83 13 994 13 586
Sekretær Pleie og omsorg 74 13 83 00
Synskontakt 74 13 83 22 416 08 493
Enhetsleder / Pleie- og omsorgsleder 74 13 83 71 976 80 504
Kreftsykepleier 74 13 83 70 482 45 488
Vaktrom - Solstu 74 13 83 10
Vaktrom - Nystuggu 74 13 83 11
Vaktrom - Nerstuggu 74 13 83 12
Kjøkken 74 13 83 15
Vakttelefon Snåsa sykeheim 74 13 83 12
Demenskoordinator 74 13 83 10 995 24 285

Snåsa Tannklinikk

Ansatte i avdelingen Snåsa Tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannlege 74 15 11 25

Åpningstider:

Hverdager 08.00 - 15.30

Snåsa voksenopplæring

Ansatte i avdelingen Snåsa voksenopplæring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer Voksenopplæring 454 10 452
Rektor, kontor 74 12 70 00 957 68 838
Assisterende rektor 915 95 256
Lærer Voksenopplæring 990 14 985
Lærer voksenopplæring
Arbeidsrom 74 12 70 17

Sørsamisk språk og kultur

Ansatte i avdelingen Sørsamisk språk og kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder på prosjektet Gïeleviehkie 901 29 337
Enhetsleder Sørsamisk språk og kultur 962 28 758
Kurs- og aktivitetsleder 948 44 401
Kurs- og aktivitetsleder 908 76 248
Daglig leder Språksenteret Gielem nastedh 919 15 182

Utviklingsenheten: Kultur

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Snåsa Kulturskole 917 90 427
Fritidsklubbleder 410 82 745
Fritidsklubbleder 997 04 718
Biblioteksjef 74 12 70 65
Kultursjef 74 13 82 36 924 36 709

Utviklingsenheten: Landbruk / næring

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Landbruk / næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plankonsulent for N-Tr.lag reinbeitedistrikt 416 08 487 416 08 487

Prosjektstilling 2019 - 2021

Jordbrukssjef 74 13 82 71 977 90 119
Rådgiver skog og utmark 74 13 82 76 971 15 351
Rådgiver landbruk 74 13 82 72

40 % stilling

Næringssjef 900 16 662

Utviklingsenheten: Teknisk

Ansatte i avdelingen Utviklingsenheten: Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Badevakt 986 74 446
Renholdsleder 924 95 624
Vaktmester Renseanlegget 74 15 14 89 971 15 347
Sekretær 74 13 82 41
Vaktmester 913 85 491
Avdelingsingeniør 74 13 82 46 930 21 256
Driftsleder 74 13 82 40 452 44 849
Gjelder akutte hendelser: Vei, vann og avløp 941 34 323
Enhetsleder Utviklingsenheten 74 13 82 43 992 71 015