Næring - Kompensasjon Covid-19

Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv. For bedrifter rammet av nasjonale smitteverntiltak knyttet til covid-19.

Snåsa kommune er tildelt 403.000 kr fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til kompensasjon for lokalt næringsliv som har vært rammet av omsetningssvikt og/eller økte kostnader knyttet til nasjonale smitteverntiltak. 

Formål med ordningen

Hensikten er å avhjelpe lokalt næringsliv som har vært rammet av smittevernstiltak. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte.

Hvem kan søke?

  • Virksomheter innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting, opplevelsesnæring og andre virksomheter som åpenbart er direkte økonomisk rammet av smitteverntiltak innført andre halvår 2021.
  • Virksomheter med forretningsadresse i Snåsa som kan dokumentere netto omsetningssvikt i andre halvår 2021, sammenlignet med andre halvår 2019.
  • Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt selskap med eget regnskap. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Snåsa.

Det kan søkes om inntil 100 % av dokumenterte tap og kostnader. Det må oppgis annen form for kompensasjon eller støtte som er mottatt. Dette kan komme som fratrekk på støttebeløp i denne tildeling. Om man mottok tilsvarende kompensasjon etter søknad til kommunen i 2021 må det også oppgis. Ved mange søknader kan dette bli tatt inn beregningen av støtte. Feilaktig informasjon kan gi grunnlag for tilbakebetaling av kompensasjonen.

Behandling av søknadene vil følge veileder for den nasjonale notifiserte ordningen under Covid-19 rammeverket (Veileder – H-2496). Støtten gis i tråd med statsstøttereglementet. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Hvordan søke?

Søknad må legges inn på regionalforvaltning.no innen søknadsfristen. Søk opp «Kompensasjonsmidler III smittevernstiltak covid-19, Snåsa kommune», eller denne link: https://regionalforvaltning.no/Prosjekt/AddProsjekt2.aspx?Stotteordning_Id=jmMfEaftL1s%3d

Tap og ekstra kostnader må være dokumentert og attestert med signatur. Snåsa kommune forbeholder seg retten til å ta ettersyn etter tildeling og kreve tilbakebetaling om dokumentasjon viser seg å være feilaktig eller mangelfull. Dokumentasjon på tap/kostnader må lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjon av tap eller kostander

  • Liste over kansellerte ordre/avbestillinger eller
  • Sammenstilling av tap med tilsvarende periode
  • Bilagsoversikt på ekstra kostnader                                                        
  • Annen relevant dokumentasjon

Kostnader må være som konsekvens av myndighetenes smitteverntiltak, for eksempel ekstra renhold/bemanning/kostnader med nedstenging/permittering.

Det settes i utgangspunktet ingen øvre eller nedre grense for mulig støtte. Det er et mål at bedrifter som tilfredsstiller kriteriene skal få en rettferdig andel av budsjettet på kr. 403.000. Det kan gjøre det nødvendig med forholdsmessig redusering i forhold til kostnader eller tap dersom budsjettet ikke er tilstrekkelig til å innfri alle søknadene.

Kompensasjonen kan ikke overstige 100 % av omsetningstapet eller økte kostnader.

Søknadsfrist og behandling

Søknadsfrist 1. mars 2022

Søknadene blir behandlet av Hovedutvalg teknisk, landbruk, miljø, utvikling og næring medio mars 2022. Innvilgede tilskudd blir utbetalt til kontonummer oppgitt i søknaden i etterkant av behandling. Det er søker som er ansvarlig for å oppgi korrekt kontonummer.

Ved spørsmål kan du kontakte Hallvard Sandnes v/utviklingsenheten på e-post hallvard.sandnes@snasa.kommune.no eller telefon 902 69422.

Til toppen