Snåsa sykeheim

Snåsa sykeheim

Tilbudet omfatter et tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling i et kompetent miljø med flere spesialiserte medarbeidere. Vi tilbyr både kort- og langtidsopphold etter nærmere vurdering av søknad.

Sykeheimen har 3 avdelinger: Solstua, nystua og nerstua.  Den har også eget kjøkken og vaskeri.

Det er et inntaksteam som møtes en gang pr. uke som gjør vedtak på opphold i institusjon.

Adresse:

Snåsa sykeheim
Stallbakksvingen 2,

7760 Snåsa.

 

Hovedmål: Å gi pleie, omsorg, rehabilitering og behandling i en trygg og menneskelig tilværelse, basert på gjensidig respekt og tillit.

Delmål: Trygghet for å kunne få tilpasset helsehjelp. Tjenestetilbud som er individuelt tilpasset

Strategier: Pleie- og omsorgstjenesten er tilgjengelig for brukerne hele døgnet. Vi yter og gir høy kvalitet på tjenestene. Vi skal gi så god og tydelig informasjon som mulig.

Demensomsorgen:

Demenstilbudet er tilrettelagt med egen demensavdeling.

Dagens tilbud til pasientene er i en skjermet avdeling.

Til toppen