Ledige stillinger

Ledige stillinger

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Søknadsskjema

Sæjjasadtjebarkijh

 • Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh. Dovne lohkehtæjjah, maanagïertelohkehtæjjah jïh faagebarkijh. Dah mah ïedtjem utnieh maehtieh e-påastesne bïeljelidh diekie, postmottak@snasa.kommune.no
   
 • Sujhteme jïh hokse jienebh gohtjedimmiesæjjasadtjh daarpesje. Dovne skïemtjegåetie, hïejmedïenesjh jïh råajvarimmie funksjovneheaptoes almetjh. Dovne skïemtjesåjhterh healsoefaagebarkijh, studeenth jïh dah mah eah faageööhpehtimmiem utnieh, daerpies. Ïedtjeladtjh maehtieh bïevnesem seedtedh diekie: postmottak@snasa.kommune.no

Vikarer

 • Driftsavdelingen har behov for tilkallingsvikarer for renholdere. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no.
   
 • Barnehagene og skolene har behov for tilkallingsvikarer. Dette gjelder både lærere, barnehagelærere og fagarbeidere. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no
   
 • Pleie og omsorg har behov for flere tilkallingsvikarer. Dette gjelder både sykeheimen, hjemmetjenestene og tiltak funksjonshemmede. Det er behov for sykepleiere; helsefagarbeidere, ufaglærte og studenter. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no 

 

Ledige stillinger
Stilling Søknadsfrist
VA - Ingeniør 03.09.22

Se også NAV.no for flere ledige stillinger i Snåsa

Til toppen