Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Velkommen som søker på ledige stillinger i Snåsa kommune!

Søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan likevel bli ført opp på søkerliste i hht. ny offentlighetslov. Nærmere opplysninger om dette, gis av personalavdelingen.

Stillingene vil bli publisert både på sørsamisk og norsk. Sørsamisk tekst vil komme først i artiklene nedenfor.

Søknadsskjema

Sæjjasadtjebarkijh

  • Maanagïerth jïh skuvlh sæjjasadtjebarkijh daarpesjidh mejtie gåarede gåhtjodh. Dovne lohkehtæjjah, maanagïertelohkehtæjjah jïh faagebarkijh. Dah mah ïedtjem utnieh maehtieh e-påastesne bïeljelidh diekie, postmottak@snasa.kommune.no
  • Sujhteme jïh hokse jienebh gohtjedimmiesæjjasadtjh daarpesje. Dovne skïemtjegåetie, hïejmedïenesjh jïh råajvarimmie funksjovneheaptoes almetjh. Dovne skïemtjesåjhterh healsoefaagebarkijh, studeenth jïh dah mah eah faageööhpehtimmiem utnieh, daerpies. Ïedtjeladtjh maehtieh bïevnesem seedtedh diekie: postmottak@snasa.kommune.no

Vikarer

  • Barnehagene og skolene har behov for tilkallingsvikarer. Dette gjelder både lærere, barnehagelærere og fagarbeidere. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no
  • Pleie og omsorg har behov for flere tilkallingsvikarer. Dette gjelder både sykeheimen, hjemmetjenestene og tiltak funksjonshemmede. Det er behov for sykepleiere; helsefagarbeidere, ufaglærte og studenter. Interesserte kan melde seg på epost til postmottak@snasa.kommune.no 

 

Se også NAV.no for flere ledige stillinger i Snåsa

Til toppen