Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Ledige stillinger

AAMHTESEREERIJE / KONSULENTE - SAKSBEHANDLER / KONSULENT

AAMHTESEREERIJE / KONSULENTE

Jarngereeremisnie akte 100 % barkoe aamhtesereerijinie /konsulentine gååvnese.
Barkoe lea medtie 40 % politihkeles tjaelijefunksjovne jïh medtie 60 % faagesuerkiej sisnjeli goh
-    Aamhtesereereme barkijh
-    Våarhkoe / påaste /veeljeme
-    Ekonomije

Ohtsiji dååjrehtimmieh sijhtieh moenedh mah faagesuerkieh mijjieh sijhtebe barkose prioriteradidh. Sjiehteles jïlleskuvleööhpehtimmie / dååjrehtimmie sjyöhtehke faagesuerkijste lea vaajteles. Politihkeles tjaelijefunksjovnen gaavhtan akte aevhkie jis ohtsije ïedtjem åtna politihkeles sjæjsjalimmieprosesside jïh reeremegoerkesem åtna. Dïhte mij barkoem åådtje sæjhta aaj bieline årrodh barkoedåehkeste  tjïelten hoksehtimmiekontovresne.

Mijjieh jïjtjeraarehke barkijem ohtsebe mij væjkele prioriteradidh. Datne tjoerh sjeakoes, fleksijbele jïh væjkele årrodh laavenjostedh. Bielieh barkoetïjjeste sijhtieh iehkeden årrodh.
Sijhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. 

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh raerieålmeste, Roy-Bjarne Hemmingsen tell.  952 63 394 jallh barkiji åvtehkistie Elin Bye tell.  995 24 286. 
Jis nyjsenæjjah jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sijhtebe veeljedh dam mij lea unnebelåhkosne.
Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïele- jïh kultuvremaahtojne.
Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne, ohtsememierie 10.08.20.

SAKSBEHANDLER / KONSULENT

Ved sentraladministrasjonen er det ledig 100 % stilling for saksbehandler / konsulent.
Stillingen innebærer ca  40 % politisk sekretærfunksjon og ca 60 % innenfor fagområder som
-    Saksbehandling personal 
-    Arkiv / post / valg
-    Økonomi

Bakgrunnen til søkere vil avgjøre hvilke fagområder som vil bli prioritert i stillingen. 
Relevant høgskoleutdanning / erfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig. For politisk sekretærfunksjon er det en fordel med interesse for politiske beslutningsprosesser og forvaltningsforståelse.  Den som ansettes vil også  være en del av teamet ved kommunens servicekontor.  

Vi søker en selvstendig medarbeider med evne til å prioritere. Du må være ryddig, fleksibel og ha gode samarbeidsevner. Deler av arbeidstiden vil være på kveldstid. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Nærmere opplysninger om stilingen fås ved henvendelse til rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen tlf  952 63 394 eller personalleder Elin Bye tlf  995 24 286. 
Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket. 
Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse. 
Søknad sendes på elektronisk skjema, Søknadsfrist 10.08.20.
 

Til toppen