Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861   Hverdager: kl 08.15 - 11.00 og kl 12.15 – 14.00.                                                                                            Helg:   kl 11.00 - 13.00

 • Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Avdelingsledere Pleie og omsorg i Snåsa kommune

GOEVTESEÅVTEHKH SUJHTEME JÏH HOKSE SNÅASEN TJIELTESNE

Snåasen tjïelte 2 ïedtjije goevteseåvtehki mietie syökoe mah maehtieh jïh væljoem utnieh skïemtjegåetiem jïh hïejmedïenesjem Snåasen tjïeltesne stuvredh. Sisvege barkojne lea åvtehkinie årrodh jïh barkijedåehkiem bæjjese fulkedh. Barkoeh leah meatan sujhteme- jïh hokseåvtehken åvtehkedåehkesne.

Snåasen tjïelte orre, daajbaaletje jïh tïjjestaeries skïemtjegåetiem åådtjeme gubpede dam tjaebpies Snåasenjaevriem vuajna. Daelie soejkesjeminie sujhteme- jïh hoksedïenesjem seamma lokaalide bïejedh Snåasen healsoegåetesne. Dïenesje lea ahkedh evtiedimmesne jïh sjïdtemisnie jïh stuvreme båetijen aejkien vööste tryjjesvoeteteknologijine/haalvemeteknologijine jïh aarkebiejjien jieliehtimmine.

Mijjieh sïjhtebe jarngesne utnedh mijjen dïenesjh evtiedidh jirredebiejjien voeresehoksen vööste, buaratjommesasse mijjien årroejidie jïh utniejidie. Mijjieh åvtehkh daarpesjibie mah tuhtjieh jarkelimmie jïh ektiedahkoe leah gieltege, jïh mah viehkiehtieh jïh sjïehteledtieh ihke barkijh aaj leah væjkele jïjtjemse jorkesidh daennie evtiedimmesne.

Barkoelaavenjassh

 • Dïedte barkijedåehkien jïh gïehtelimmien åvteste
 • Viehkiehtidh guktie dïenesjesijjie vihtiestamme ulmieh jïh illedahkekrïevenassh jaksa.
 • Eadtjohkelaakan jïh evtiedimmien vööste meatan årrodh åvtehkedåehkesne jïh ektievoeten paarhtemoenehtsisnie.
 • Hoksedh dïenesje dorjesåvva kvaliteetekrïevenassi jïh laaki mietie.
 • Journaaletjåadtjoehtæjja Dïenesjedokumentasjovnen mietie
 • Barkijigujmie ektine hijven barkoebyjresem sjugniedidh.

Kvalifikasjovnh

 • Nöörjen autorisasjovne goh skïemtjesåjhtere.
 • Avtehkeööhpehtimmie jïh/jallh åvtehkedååjrehtimmie.
 • Hijven digitaale tjiehpiesvoeth.

Ööhpehtimmiedaltese

 • Unnemes jïlleskuvle / Universiteete, 3-jaepien Diplom / Bachelorgraade

Persovneles jïjtsevoeth

 • Væjkele gaskesadtedh jïh laavenjostedh.
 • Systeemen jïh struktuvren mietie jïh jïjtjeraarehke barka.
 • Positijve jïh fleksijbele jïh mahta skreejrehtidh jïh skraejriem vedtedh.
 • Tjyölkehke jïh veanhtadihks.
 • Illedahkh jïh loetemh jarngesne åtna.
 • Stoerre barkoekapasiteete jïh haestemh lyjhkoe.
 • Maahta gellie laavenjassigujmie barkedh seamma tïjjen.
 • Persovneles sjiehtelesvoete lea joekoen vihkele.
 • Tjïelke, boerehke jïh mavvas leah tjïelten aarvoeh jïh sijhtieh vihkeles årrodh vuarjasjimmesne datneste goh meatanbarkije.

Mijjieh faalehtibie

 • Baalhka latjkoen mietie.
 • Hijven barkoevoelph jïh hijven barkoebyjrese gusnie datne vihkeles råållam åadtjoeh.
 • Maehteles jïh eadtjohke faagebyjrese hijven nuepiejgujmie jïjtjemse persovneles evtiedidh.
 • Gieltege jïh haestije aarkebiejjie gusnie ij naan biejjieh leah seammalaakan.
 • Hijven tjirkeme-, lööneme jïh pensjovneöörnegh.

Maahta gyhtjelassh barkoen bïjre gihtjedh ektievoeten åvtehkem, Ragnhild Agle tell 99 58 37 27 jallh tjïeltenåvtehke, Ester Brønstad, tell 90 11 56 19.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Åvtelen barkosne aalka ohtsije tjuara orre pollisevihtiestimmiem buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken mietie § 5-4, 1. lïhtse.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresneOhtsememierie 01.02.22

 

_______________________________________________________________

 

AVDELINGSLEDERE PLEIE OG OMSORG I SNÅSA KOMMUNE

Snåsa kommune søker 2 engasjerte avdelingsledere med evne og vilje til å lede sykeheimen og hjemmetjenesten i Snåsa kommune. Stillingene omfatter ledelse og personaloppfølging. Stillingene inngår i pleie- og omsorgsleders lederteam. 

Snåsa kommune har fått en ny, moderne og tidsriktig sykeheim som har nydelig utsikt utover Snåsavatnet. Det planlegges for samlokalisering av pleie og omsorgstjenesten på Snåsa helsehus. Tjenesten er i konstant utvikling og vekst og fremtidsrettet med velferdsteknolog/ mestringsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Vi ønsker å ha stort fokus på å utvikle våre tjenester mot morgendagens eldreomsorg, til det beste for våre beboere og brukere. Vi har behov for ledere som synes endring og samhandling er spennende, og som bidrar og legger til rette for at ansatte også er omstillingsdyktige i denne utviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Personal-, og driftsansvar.
 • Bidra til at tjenestestedet når fastsatte mål og resultatkrav.
 • Delta aktivt og utviklingsrettet i enhetsleders ledergruppe og enhetens partsutvalg.
 • Sikre at tjenesten utøves i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
 • Journalansvarlig ift. Tjenestedokumentasjon.
 • Bidra sammen med ansatte til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring.
 • Gode digitale ferdigheter.

Utdanningsnivå

 • Minimum høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Arbeider systematisk, strukturert og selvstendig.
 • Positiv og fleksibel med evne til å inspirere og motivere.
 • Tydelig og forutsigbar.
 • Resultat- og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet og liker utfordringer.
 • Kunne håndtere mange oppgaver samtidig.
 • Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.
 • Ekte, raus og modig er kommunens verdier og vil bli vektlagt i en vurdering av deg som medarbeider.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø hvor du blir en viktig brikke.
 • Et kompetent og engasjert fagmiljø med gode muligheter for personlig utvikling.
 • En spennende og utfordrende hverdag hvor ingen dager er like.
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder, Ragnhild Agle tlf 99 58 37 27 eller kommunalsjef, Ester Brønstad tlf 90 11 56 19.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Søknad sendes på elektronisk skjema.  Søknadsfrist 01.02.22

Til toppen