Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Dåårrehtimmiebarkoeh / Hïeljebarkoeh - 6 stk. Rekrutteringsstillinger / Helgestillinger

SUJHTEME JÏH HOKSEDÏENESJE SNÅASEN TJÏELTE

Sujhteme- jïh hoksedïenesje Snåasen tjïeltesne lea ektievoete mij ulmine åtna vielie elliesåbpoe dïenesjem faalehtidh. Dïenesjisnie Snåasen Skïemtjegåetie, hïejmedïenesje jïh dïenesje almetjidie funksjovnegiehpiedimmine. Mijjieh tuhtjebe vihkele mijjen utnijh seahkarimmiem, jearsoesvoetem jïh veanhtadihksvoetem dïenesjefaalenassesne dååjroeh, jïh dååjredh sijjieh leah jïjtjeraarehke almetjh jïh nuepiem utnieh jïjtsh jieledem stuvredh. Mijjen barkoen tjïrrh sïjhtebe utniji funksjovnenjieptjiem tjåadtjoehtidh dan guhkiem gåarede.

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SNÅSA KOMMUNE

Pleie- og omsorgstjenesten i Snåsa Kommune er en enhet med mål om en mer helhetlig tjeneste. Tjenesten består av Snåsa Sykeheim, hjemmetjenesten og tjeneste for mennesker med funksjonssvikt. Vi er opptatt av at våre brukere skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet, samt ha en opplevelse av selvstendighet og mulighet til å styre eget liv. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å opprettholde brukernes funksjonsnivå så lenge som mulig.

Dåårrehtimmiebarkoeh / Hïeljebarkoeh

Mijjieh autoriseereme healsoefaagebarkijh, skïemtjesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh, studeenth skïemtjesujhteme- jallh vaarjelimmiesujhtemefaagen sisnjelen jïh sujhtemeklahkh healsoefaageööhpehtimmesne staeries hïeljebarkojde vaajtelibie, barkojne fïerhten 2. jallh 3. hïeljen mij jeereldihkie barkoestoeredahkem vadta, medtie 15-25 % barkoej raejeste. Maahta nuepie sjïdtedh barkoen stoeredahkem lissiehtidh, latjkojne v.g. giesiebarkoen bïjre unnemes 75 % barkosne + barkoe jåvli jallh påaski jallh jeatjah tïjji.

Tjïelte lea öörnegem sjïehtesjamme namhtah hïejmevuelkieminie 1 aejkien fïerhten asken, studeentide /learoehkidie mah staeries barkoelatjkoen bïjre seamadamme hïeljebarkose. Krïevenasse lea unnemes 2 vaeptieh fïerhten hïeljen jïh guhkemes hïejmevuelkeme, akte gåhkaldahke, lea 18 mïjlh.

Dah mah jïjtjemse åeliedieh latjkoem darjodh giesiebarkoen bïjre tsïengelen 15.b. 2022 åvtelen, maehtieh 10 000 kråvnah bonusinie åadtjodh jis 100 % sæjjasadtjine berkieh Snåasen tjïeltesne eejehtallemen.

Ulmie dåårrehtimmiebarkoejgujmie lea skïemtjesåjhtere- jïh vaarjelimmiesåjhterestudeenth jïh sujhtemeklahkh mah leah healsoefaageööhpehtimmesne edtjieh buerebelaakan organisasjovnine Snåasen tjïelte åahpenidh. Snåasen tjïelte jarngesne åtna kvaliteetem dïenesjinie guhkiebasse evtiedidh. Kvaliteete dïenesjinie bööremeslaakan gorresåvva hijven faagebyjresi tjïrrh. Dan åvteste vaajtelibie jienebh orreööhpehtamme dåårrehtidh mah orre daajroem buektieh jïh orre raerieh utnieh.

Snåasen tjïelte elliestïjjenbæjhkoehtimmine barkeminie mij edtja våaroeminie årrodh jis ussjede staeries barkojne aelkedh mænngan ööhpehtimmiem galhkeme.

Barkoelaavenjassh

 • Dïenesjh vedtedh sïejhme laaki jïh mieriedimmiej mietie
 • Praktihkeles jïh persovneles viehkiem vedtedh jïh daerpies healsoeviehkiem, daan nuelesne sujhteme, medisijnen båehtjierdimmie jïh bådtjagïetedimmie.
 • Hijven faageles dokumentasjovnem hoksedh.
 • Jeatjah laavenjassh mah leah vïedteldihkie dïenesjidie

Kvalifikasjovnh

 • faageprievie goh healsoefaagebarkije, viehkiesåjhtere, hoksebarkije
 • byögkeles jååhkesjamme skïemtjesåjhtere jallh vaarjelimmiesåjhtere
 • studeente skïemtjesujhteme- jallh vaarjelimmiesujhtemefaagen sisnjelen
 • healsoefaagestudeente
 • almetjh bielelen ööhpehtimmie maehtieh aaj ohtsedh, jïh dellie maahta annjebodts barkoem vedtedh

Ohtsije tjuara nöörjen haalvedh, dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh.
Ohtsije tjuara eeremasth vuejemeleahpam kl. B. utnedh. Maehtebe aaj ohtsijh bielelen vuejemeleahpam vuarjasjidh dïenesjinie gusnie ij leah daerpies vuejemeleahpine.

 

Persovneles jïjtsevoeth

 • Kvaliteetem jarngesne åtna jïh faageles evtiedimmine viehkehte
 • Seahkarimmiem jïh hoksem vuesehte skïemtjijidie, lïhke fualhkan jïh barkoevoelpide
 • Hijven bïevstere jïh daajra sov lea dïedte meatan årrodh hijven barkoebyjresem sjugniedidh
 • Lea radtjohke, eadtjohke, fleksijbele jïh raerieh vuajna
 • Jïjtjeraarehke dïedtem vaalta jïh lyjhkoe dåehkesne barkedh
 • Hijven IKT-daajroeh åtna jïh maahta faagesysteemh lïeredh mah åtnasuvvieh Snåasen tjïeltesne
 • Leavloe bïejesåvva persovneles sjiehtelesvoetese

Maehtebe faalehtidh

 • Hijven faageles jïh sosijaale barkoebyjrese
 • Væjkele barkoeguejmieh hijven bïevsterinie mah faagem jarngesne utnieh
 • Baalhka maahtoen jïh kvalifikasjovni mietie
 • Hijven  pensjovneöörnege, Lïhtsege KLP:sne gusnie 2 % baalhkeste geasalguvvieh

Snåasen tjïelte lea guektiengïeleldh tjïelte jïh dan åvteste sæjhta almetjh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne dåårrehtidh.

Vielie bïevnesh barkoej bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Ragnhild Moum Agle tlf. 99583727 jallh goevtesen åvtehkinie Ann-Elin Øverli tlf. 99018604.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie goeven 12.12. 2021.

 

6 stk. Rekrutteringsstillinger / Helgestillinger

Vi søker autoriserte helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, studenter innen sykepleie- eller vernepleiefaget og pleieassistenter som er i ett helsefaglig utdanningsløp til faste helgestillinger med arbeid hver 2. eller hver 3. helg som gir varierende grad av stillingsstørrelse, fra ca. 15-25 % stillinger. Det kan være mulig å øke stillingsstørrelse med avtale om f.eks. sommerjobb i 6 uker i minimum 75 % stilling + jobb i julehøytid eller påskehøytid eller andre tidspunkt.

Det er innført en ordning med betalt hjemreise 1. g. pr. mnd. for studenter/elever som har inngått fast arbeidsavtale for helgearbeid. Dette forutsetter minimum 2 vakter pr. helg og maksimum hjemreisestrekning 18 mil en vei.

De som forplikter seg til avtale om sommerjobb innen 15 januar 2022, vil kunne få en bonus på kr 10 000 ved 6 ukers ferievikariat 100 % st. i Snåsa kommune.

Formålet med rekrutteringsstillinger er at sykepleier- og vernepleierstudenter og pleieassistenter som er i ett helsefaglig utdanningsløp skal bli bedre kjent med organisasjonen Snåsa kommune. Snåsa kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Kvaliteten på tjenestene sikres best gjennom gode faglige miljø. Derfor ønsker vi å rekruttere flere nyutdannede som bringer inn ny kunnskap og har friske innspill.

Snåsa Kommune arbeider med heltidserklæring som et grunnlag med tanke på fast tilsetting etter endt utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Gi tjenester etter gjeldende lover og forskrifter.
 • Yte praktisk og personlig bistand samt nødvendig helsehjelp, herunder stell, pleie, medisinsk behandling og medikamenthåndtering.
 • Sikre god faglig dokumentasjon.
 • Andre oppgaver som tilhører tjenester

Kvalifikasjoner

 • fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider
 • off. godkjent sykepleier eller vernepleier
 • student innenfor sykepleie- eller vernepleiefaget
 • helsefagstudent
 • ufaglærte kan også søke og det kan da gis midlertidige ansettelser.

Må beherske norsk språk, både muntlig og skriftlig.                                                               Må fortrinnsvis ha førerkort kl. B. Søkere uten førerkort kan også vurderes i tjenester der førerkort ikke er avgjørende.

Personlige egenskaper

 • Har fokus på kvalitet og bidrar til faglig utvikling
 • Viser respekt og omtanke for pasienter, pårørende og kollegaer
 • Godt humør og er bevisst sitt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø
 • Er effektiv, engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Tar selvstendig ansvar og liker å jobbe i team
 • Har gode IKT-kunnskaper og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Snåsa kommune
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer med godt humør og faglig fokus.
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning, Medlemskap i KLP med 2% trekk i lønn.

Snåsa kommune er en tospråklig kommune og har derfor et ønske om å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder Ragnhild Moum Agle tlf. 99583727 eller avdelingsleder Ann-Elin Øverli tlf. 99018604.

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 12. desember 2021

Til toppen