Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Ledige stillinger

Ektievoeten åvtehke åarjelsaemien gïele jïh kultuvre / Enhetsleder sørsamisk språk og kultur

Snåasen tjïelte lea gaskoeh åarjelsaemien dajvesne. Gellie saemien gïehteldimmieh jïh åejvieladtjh leah Snåasesne, Saemien Sijte, Duodjeinstituhtta,Gaskedajven båatsoesïjte, Åarjel-saemiej skuvle jïh maanagïerte. Åarjel-saemiej skuvlen internaate, Noerhte-Trööndelagen båatsoeburriejreereme, Saemiedigkie, NRK Sápmi.

Snåsa kommune er sentralt plassert i det sørsamisk område. En rekke samiske virksomheter og myndigheter er lokalisert til Snåsa, Saemien Sijte, Duodjeinstituhtta, Nord- Trøndelag Reinsamelag, Åarjel- saemiej  skuvle jih maanagierte, Åarjel-saemiej skuvlen internate, Reindriftsforvaltning i Nord- Trøndelag,  Saemiedigkie/Sametinget, NRKSápmi.

Ektievoeten åvtehke åarjelsaemien gïele jïh kultuvre

Skïereden raejeste Snåasen tjïeltesne akte 100 % sæjjasadtjebarkoe ektievoeten åvtehkinie gååvnese Åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ektievoetesne. Sæjjasadtjebarkoe 1 jaepiem vaasa, dejnie nuepine staeries barkoem åadtjodh. Ektievoeten åvtehke edtja Snåasen tjïeltem guhkiebasse evtiedidh saemien gïelen reeremedajvesne, viehkine eadtjohkelaakan vååjnedehtedh jïh jieliehtidh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem jïh funksjonelle guektiengïelevoetem Snåasesne eevtjedh. Datne edtjh aaj, goh ektievoeten åvtehke, viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem tjïelten årganisajovnesne nænnoestidh. Ektievoeten åvtehke sæjhta dïedtem utnedh stuvremen, reektemen jïh aamhtesereeremen åvteste sov aamhtesesuerkien sisnjelen, jïh edtja aaj representasjovnem tjïelten ålkolen, gorredidh jïh jeatjah tjïelten ektievoetigujmie jïh byjngetje laavenjostoejgujmie laavenjostedh.

Maahtoekrïevenassh:

-    sjyöhtehke ööhpehtimmie universiteete /jïlleskuvledaltesisnie
-    dååjrehtimmie prosjektebarkoste
-    illedahke- jïh prosessem ulmine utnedh
-    hijven daajroe åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren bïjre
-    væjkele njaalmeldh jïh tjaaleldh govlesadtedh
-    maahta eadtjohkevoetem sjugniedidh
-    væjkele laavenjostedh
-    akte aevhkie vihtiestamme åvtehkedååjrehtimmine
-    Sijhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. 

Maehtebe faalehtidh

-    gieltegs barkoelaavenjassh
-    eadtjohke meatanbarkijh
-    baalhka maahtoen jïh latjkoen mietie
-    hijven pensjovneöörnege

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth raerieålmine Roy-Bjarne Hemmingsen tlf. 952 63 394 / ektievoeten åvtehkinie Inger Marit Eira Åhren tell. 971 29 744.
Ohtsemem bööremes seedth elektrovneles goeresne, vuartesjh gaavnoes barkoeh mijjen gåetiesæjrosne www.snasa.kommune.no. Maahtah ohtsemem CV:ine aaj seedtedh diekie, Snåasen tjïelte, Sørsivegen 6, 7760 Snåase/Snåsa. Ohtsememierie 10.08.20.
 

Enhetsleder sørsamisk språk og kultur

Snåsa kommune har fra september ledig et vikariat i 100% stilling som enhetsleder for Enhet for sørsamisk språk og kultur. Vikariatet er for 1 år med mulighet for fast ansettelse.  Enhetsleder skal arbeide med å videreutvikle Snåsa kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.. Dette ved å aktivt å synliggjøre og vitalisere sørsamisk språk og kultur og å fremme funksjonell tospråklighet i Snåsa. Videre skal du, som enhetsleder, bidra til å styrke sørsamisk språk og kultur i kommunens organisasjon. Enhetsleder vil ha ansvar for ledelse, rapportering og saksbehandling innenfor sitt saksfelt, og skal videre ivareta representasjon utad og samhandling med øvrige kommunale enheter og eksterne samarbeidspartnere.  

Kvalifikasjonskrav:

-    relevant utdanning på universitet / høgskolenivå 
-    erfaring fra prosjektarbeid
-    resultat- og prosessorientert
-    god kunnskap om sørsamisk språk og kultur
-    god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
-    evne til å skape engasjement
-    gode samarbeidsevner
-    det er en fordel med dokumentert ledererfaring
-    Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
-    

Vi kan tilby:

-    spennende arbeidsoppgaver
-    engasjerte medspillere
-    lønn etter kvalifikasjoner og avtale
-    god pensjonsordning

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Roy Bjarne Hemmingsen tlf. 952 63 394 / enhetsleder Inger Marit Eira Åhren tlf 971 29 744. 

Søknad sendes fortrinnsvis på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside  www.snasa.kommune.no. Søknad med CV kan eventuelt også sendes til Snåsa kommune, Sørsivegen 6, 7760 Snåsa. Søknadsfrist 10.08.20. 
 

Til toppen