Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Ledige stillinger

Faagebarkije / Sjïerebarkije - Fagarbeider / Spesialarbeider

Faagebarkije / Sjïerebarkije

Gïehtelimsgoevtesisnie Snåasen tjïeltesne sæjhta akte ihkuve ellies barkoe gååvnesidh skïereden 2020 raejeste faagebarkijasse / sjïerebarkijasse.
Barkoelaavenjassh sijhtieh åajvahkommes årrodh gorredidh jïh vaaksjodh tjïelten geajnoeh, tjaetsie- jïh galkehtimmienedtem, tjïelten gåetieh jïh jeatjah gïehtelimmie- jïh gorredimmiebarkoe tjïelten tseegkeldahkine.
Sjïehteles faageprievie vaajteles, men mubpieh sjïehteles dååjrehtimmine maehtieh aaj syökedh. Jis ohtsijh sjïere maahtojne båetieh maahta sjyöhtehke sjïdtedh sisnjelds sertieminie.

Barkoe lea Evtiedimmieektievoeten nuelesne.

Dïhte mij barkoem åådtje tjuara vuejemeleahpam bïjlese utnedh jïh vuj jïjtse bïjlem dïenesjisnie nuhtjedh. Vuejemeleahpa klaasse C lea vaajteles. Aaj jeatjah sjiehteles kuvsjh leah vaajteles. Tjuara veanhtadidh meatan årrodh tjïelten riejriesvoetesne. 
Tjïelte meatan gelline ovmessie prosjektine mah leah digitaliseradimmien bïjre dïenesjijstie juktie buerebe dïenesjh vedtedh årroejidie. Sjyöhtehke daajroe jïh ïedtje daatan jïh digitaliseradimmien bïjre lea vaajteles men ij akte krïevenasse. Sijhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese. 

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth tjïelteåvtehkinie Are Tomter tell 
992 71 015 jallh barkoeåvtehkinie Jon Martin Seem tell. 452 44 849. 

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 10.08.20 


Fagarbeider / Spesialarbeider

Ved driftsavdelingen i Snåsa Kommune, vil det fra september 2020 bli ledig fast inntil hel stilling for fagarbeider / spesialarbeider. 
Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være vedlikehold og tilsyn kommunalt vegnett, vann og avløpsnett, kommunale bygg og annet drifts- og vedlikeholdsarbeid på anlegg i kommunen.
Relevant fagbrev er ønskelig, men andre med relevant erfaring kan også søke. Hvis det kommer søkere med spesiell kompetanse, så kan det bli aktuelt med intern rokering.

Stillingen sorterer under Utviklingsenheten. 

Den som tilsettes må ha førerkort for bil og eventuelt kunne disponere egen bil i tjenesten. Førerkort klasse C er ønskelig. Også andre relevante kurs er ønskelig. Deltagelse i kommunens beredskap må påregnes. 
Kommunen er med i mange forskjellige prosjekter som handler om digitalisering av tjenester for å yte bedre service til innbyggerne. Relevant kunnskap og interesse rundt data og digitalisering er ønskelig, men ikke et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Are Tomter på tlf. 992 71 015, eller arbeidsformann Jon Martin Seem tlf. 452 44 849. 

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 10.08.20. 
 

Til toppen