Ledige stillinger

Fagutviklingskoordinator 50 % i helse, pleie og omsorg

Faageevtiedimmiekoordinatovre 50 % healsoe, sujhteme jïh hokse

Snåasen tjïelte orre barkoem tseegkie, 50 % ihkuve faageevtiedæjjakoordinatovre healsosne, sujhtemisnie jïh hoksesne, mij aalka 15.08. 22. Ij gåaredh faagekoordinatovrebarkoem juekedh, men gåarede dam jeatjah barkojne/gaavnoes barkojne healsosne, sujhtemisnie jïh hoksesne kombineeredh. Faagekoordinatovre edtja dåarjoehtæjjine årrodh åvtehkedåahkan.

Snåasen tjïelte lea evtiedimmieprosessesne gusnie tjïeltem sjïehteladta båetijen aejkien krïevenasside jïh nuepide. Digitaliseereme jïh tryjjesvoeteteknologije leah vihkele jïh joekoen vihkele fokuse åvtese sjidtieh.

Daah dïedte- jïh barkoelaavenjassh leah barkose bïejesovveme:

 • Dåarjoehtæjjine årrodh faageevtiedimmien sisnjelen
 • Teoretihkeles jïh praktihkeles lierehtæmman sjïehteladtedh orre seehteme barkijidie dijalogesne åvtehkedåehkine
 • Eadtjohke årrodh barkijh lïerehtidh, bæjjese fulkedh jïh bïhkedidh.
 • Sisnjelds ööhpehtimmiem tjirrehtidh.
 • Hoksedh orre daajroem sjïehtesjidh ektievoetese, lïhke laavenjostosne åvtehkedåehkine.
 • Skraejriem vaeltedh, evtiedidh, koordineeredh jïh viehkine årrodh darjoeminie mah maahtoem evtiedieh dejnie suerkine mah vihkeles dïenesjekvaliteeten gaavhtan.
 • Faagebiejjieh soejkesjidh jïh tjirrehtidh laavenjostosne åvtehkedåehkine.
 • Studeenth jïh learohkh bæjjese fulkedh.

Kvalifikasjovnh:

 • Sjyöhtehke jïlleskuvleööhpehtimmie jïh maahtoe faageevtiedimmien sisnjelen healsosne, sujhtemisnie jïh hoksesne
 • Vaajteles sjyöhtehke jåarhkeööhpehtimmine
 • Kliniske dååjrehtimmie tjïeltehealsoedïenesjistie
 • Vaajteles bïhkedimmiemaahtojne
 • Hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh maahtoe nöörjen gielesne

Persovneles jïjtsevoeth;

 • Ïedtjen, hijven bïevsteren, profesjonelle vuajnoen jïh gaskesadtememaahtoen tjïrrh datne buektehth hijven relasjovnh sjugniedidh barkoevoelpigujmie jïh jeatjah laavenjostoeguejmiejgujmie.
 • Maahta fuehpesne barkedh jïh hijven prioriteeth darjodh gosse mij akt faahketji heannede
 • Mijjieh almetjh ohtsebe mah væjkele laavenjostedh jïh meatan hijven barkoebyjresem sjugniedidh
 • Dov leah hijven daatadaajroeh
 • Datne eadtjohkelaakan dov positijve jïjtsevoetigujmie jïh dov ïedtjine aktem hijven maahtoedaltesem jïh hijven barkoebyjresem sjugnedh ektievoetesne
 • Sijhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese

Mijjieh faalehtibie:

 • Stoerre baajnehtimmie barkoem evtiedidh
 • Jeereldihkie jïh faageles haestije barkoelaavenjassh
 • Hijven evtiedimmienuepieh jïh individuelle lierehtimmie
 • Hijven jïh feerhmeles faageles ektievoete jïh barkoebyjrese

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Ragnhild Moum Agle 99 58 37 27 jallh tjïeltenåvtehkinie HPO Ester Brønstad tell 90115619.

Baalhka maahtoen jïh latjkoen mietie.


Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gieline jïh kultuvremaahtojne.
Åvtelen barkosne aalka ohtsije tjuara orre vïhnestimmiem polliseste buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken mietie § 5-4. 1. lïhtse.

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne.

Ohtsememierie: 01.06.22

____________________________________________________                  

Fagutviklingskoordinator 50 % i helse, pleie og omsorg

Snåsa kommuner oppretter ny stilling, 50 % fast fagutviklerkoordinator i helse, pleie og omsorg, med oppstart 15.08.22. Fagkoordinatorstillingen kan ikke dels, men stillingen kan kombineres med annen stilling/ledig stilling i helse, pleie og omsorg. Fagkoordinator skal være en støttespiller for lederteam.

Snåsa kommune er i en utviklingsprosess der vi «rigger» kommunen for fremtidens krav og muligheter. Satsning innen digitalisering og velferdsteknologi er og blir et viktig fokus fremover.

Følgende ansvars- og arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:

 • Å være en pådriver for fagutvikling
 • Tilrettelegge teoretisk og praktisk opplæring til nytilsatte i dialog med lederteam. 
 • Å være aktiv i opplæring, oppfølging og veiledning av ansatte.
 • Gjennomføre internundervisning.
 • Sørge for at ny kunnskap implementeres i enheten, i nært samarbeid med lederteam.
 • Å initiere, utvikle, koordinere og bistå ved kompetanseutviklende aktiviteter på områder som er sentrale for tjenestekvalitet
 • Planlegge og gjennomføre fagdager i samarbeid med lederteam.
 • Oppfølging av studenter og elever.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskoleutdanning og kompetanse innen fagutvikling i helse, pleie og omsorg.
 • Ønskelig med relevant videreutdannelse.
 • Klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten.
 • Ønskelig med veiledningskompetanse.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Gjennom engasjement, godt humør, en profesjonell holdning og evnen til å kommunisere klarer du å skape gode relasjoner med kollega og øvrige samarbeidspartnere.
 • Du har evnen til å takle høyt tempo og gjøre gode prioriteringer ved uplanlagte hendelser
 • Vi søker personer med god samarbeidsevne og som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode datakunnskaper
 • Du bidrar aktivt med dine positive egenskaper og ditt engasjement til et høyt kompetansenivå og godt arbeidsmiljø ved enheten.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stor påvirkning på å utvikle stillingen.
 • Varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter og individuell opplæring 
 • Et godt og inkluderende faglig fellesskap og arbeidsmiljø 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Ragnhild Moum Agle 99 58 37 27 eller kommunalsjef HPO Ester Brønstad tlf 90115619.

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Søknad sendes på elektronisk skjema.

Søknadsfrist: 01.06.22

Til toppen