Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

Snåasen tjïelte/Snåsa kommune akte tjïelte Trööndelagesne medtie 2.000 årrojigujmie, Snåasenjaevrien noerhtege jïh luvlielisnie. Tjïelten jarnge jïh doh jeanatjommes gåetieh leah Snåasenjaevrien noerhtemehkesne. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkultuvrelle tjïelte jarngine åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese.

Eatneme lea vijries Sveerjen raasten vööste luvlielisnie, gusnie aaj stoerre dajvh mah leah nasjonaalepaarhke. Daesnie ræjhkoes nuepieh ålkone mïnnedh, vijredh jïh gööledh. Kommunikasjovnh leah hijven geajnojne jïh ruevtieraajrojne tjïelten tjïrrh jïh medtie 2 tæjmoeh girtiesæjjan/Værnes bïjline.


Staeriesdåaktere Snåasesne 0-latjkojne jallh staeriesbaalhkine

Akte mijjen dåaktarijstie orreje jïh pensjovnistine sjædta suehpeden 2022. Snåasen tjïelte dåakterem ohtsede, 100 % ihkuve sïejhmepraksisinie mij aalka 01.06.22 jallh dan varke gåarede dan biejjien mænngan.

Barkoe lea bïejesovveme Snåasen dåakterekontovrese.  Dåakterekontovresne 3,0 jaepiebarkoeh (daejnie barkojne), staeriesdåaktarasse jïh akten turnusdåaktarasse. Snåasen tjïelte dåakterekontovrem eekie jïh jåhta viehkiebarkijigujmie, skïemtjesåjhterigujmie jïh healsoetjaeliejinie, jïh tjïelte dejtie seehtie jïh baalhkam dejtie maaksa. Tjïelte dïenesjem jåhta jïh lea seamma stoerre goh betniedåarjoe/per capita-dåarjoe.

Snåasen Dåakterekontovre bueriedamme, stueriedamme jïh jarkelamme sjïdti, jïh orre kontovrh lin gaervies medtie 01.01.13.

Daelie hjemmele jåhta goh privaate praksise tjïelten gïehtelimslatjkojne læstoedïedtine latjkoen mietie. Hjemmelen læstoestoeredahke lea 700 skïemtjijh.  Hjemmele aaj dïedtem åtna byøgkeles dåakterebarkoen åvteste goh healsoestasjovnedåaktere. Jis vaajteles maahta tjïeltine rååresjidh staeries baalhkalatjkoen bïjre, jallh staeriesbaalhka insentijvine..

Mijjieh sjïeredåakterem ohtsebe sïejhmemedisijnesne jallh dåaktere mij sæjhta jïjtjemse spesialiseradidh sïejhmemedisijnesne. Dåaktarasse mij sæjhta jååhkesjimmiem åadtjodh goh sjïeredåaktere sïejhmemedisijnesne, tjïelte sæjhta sjïehteladtedh ihke dagkeres ööhpehtimmie maahta maereleslaakan sjugniehtovvedh. Edtja åajvahkommes syökedh maaksoeh spesialiseeremasse sïejhmemedisijnesne foenteste maeksedh staateles latjkoen mietie (staatelatjkoe).

Snåasen tjïelte latjkoem åtna Stïentjen dåakterevaeptine gasketjïelten dåakterevaeptien bïjre iehkedi, jïjji jïh hïelji, jïh obligatovreles meatan årrodh vaeptieöörnegisnie. Vaeptieöörnege lea medtie 18 åesine juakasovveme jïh lea ovrehte golme vaeptieh mah ryöhkoeh 12 tæjmoeh, fïerhten asken. Dåakterevaeptielaavenjostoe lea Stïentjen dåakterevaeptesne mij lea 6 mïjlh åarjese. Biejjiedåakterevaeptie Snåasesne lea gaskem 08.00-15.30 aarkebiejjiej jïh tjïelten dåakterh dam vaeptien sijjen gaskem juekieh.

Ohtsijh tjuerieh kvalifiseradamme årrodh nöörjen autorisasjovnine jïh leavloe bïejesåvva faageles maahtose, dååjrehtæmman, persovneles sjïehtelesvoetese jïh mejtie ohtsije lea væjkele laavenjostedh.
Daerpies hijven daajrojne nöörjen gïelesne.

Ohtsije tjuara vuejemeleahpam utnedh jïh maehtedh jïjtse bïjlem nuhtjedh dïenesjisnie.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åådtje jis gaskesadth ass.tjïelten åejviedåaktere/staeriesdåaktere Magnus Tølløv Kjøbli tlf. 74138350 / 90799113 jallh Ektievoeten åvtehke Fuelhkiejarnge  Ragnhild Moum Agle tlf 74138305 /99583727

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïeline jïh kultuvremaahtojne.
Åvtelen barkosne aalka tjuara orre vihtiestimmiem polliseste buektedh Healsoe- jïh hoksedïenesjelaaken § 5-4, mietie 1. lïhtse.

Ohtsememierie 08.12.21

 

________________________________________________________

Snåsa Kommune/Snåasen Tjielte er en kommune med ca. 2.000 innbyggere, beliggende i Nord-Trøndelag, nord og øst for Snåsavatnet. Sentrum og det meste av bebyggelse ligger i nordenden av Snåsavatnet. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur. Landskapet er preget av brede bygder mellom skogområder som går over i åser og fjell. Fjellområdene er vide mot grensa til Sverige i øst hvor det også er store områder med status som nasjonalpark. Det er rike muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Kommunikasjonene er gode med vei og jernbane gjennom kommunen og det er ca. 2. timer til flyplass/Værnes med bil.

 

Fastlege i Snåsa med 0-avtale eller fastlønn

En av våre leger går av med pensjon i mai 2022. Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 01.06.22 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.

Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en turnuslege. Snåsa Legekontor eies og drives av Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd.

Snåsa Legekontor ble totalrenovert, påbygd og ombygd og sto ferdig med nyoppussede kontorer ca. 01.01.13.

Hjemmelen drives p.t. som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 700 pasienter. Det er til hjemmelen knyttet offentlige legearbeid som helsestasjonslege. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv.

Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)

Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer Legevakt om interkommunal legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Vaktordningen er ca. 18 delt og utgjør ca. tre 12 timers vakter pr. mnd. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer legevakt som er ca. 6 mil sørover. Daglegevakt i Snåsa er mellom 08.00-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger.

Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Gode norskkunnskaper forutsettes.

Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av ass.kommuneoverlege/fastlege Magnus Tølløv Kjøbli tlf. 74138350 / 90799113 eller enhetsleder Familiesentralen Ragnhild Moum Agle tlf 74138200/99583727

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.
Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.

Søknadsfrist 08.12.21

Til toppen