Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

GIESIEVIKAARH / GOHTJEDIMMIEVIKAARH 2022 / FERIEVIKARER / TILKALLINGSVIKARER 2022

Klikk for stort bilde 

Sujhteme- jïh hokse

 • Skïemtjesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie.
 • Viehkiesåjhterh, healsoefaagebarkijh biejjie- jïh jïjjedïenesjasse institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie.
 • Vikaarh - byjreseterapeevte /byjresebarkijh/klahkh råajvarimmide funksjovneheaptoes almetjidie.
 • Vikaarh  - hïejmeviehkiehtæjjah /healsoefaagebarkijh.
 • Vikaarh - klahkh tjöövkesne jïh bissiemisnie.

 

Sujhteme jïh hokse lea gieltege ektievoete gelliej jeereldihkie laavenjassigujmie. Daerpies jïjtjeraarehke årrodh seamma tïjjen goh jienebh daejstie laavenjassijste dorjesuvvieh lïhke laavenjostosne barkoeguejmiejgujmie. Mijjieh orre, daajbaaletje jïh tïjjen mietie skiemtjehïejmem åådtjeme tjaebpies beavnarinie Snåasenjaevrien bijjelen. Dïenesje lea ahkedh evtiedimmesne jïh sjïdtemisnie jïh båetijen aejkien vööste tryjjesvoeteteknologijine / haalvemeteknologijine jïh aarkebiejjien rehabiliteereminie. Mijjieh datnem ohtsebe mij sæjhta båetijen aejkien sïjse barkedh jïh joekehtsinie årrodh utniejidie jïh dej lïhke fualhkan.

 

Barkoelaavenjassh:

 • Utniejidie jïh dej lïhke fuelhkieh iktemierien viehkiehtidh.
 • Meatan årrodh dam faageles kvaliteetem dïenesjinie evtiedidh.
 • Barkoeguejmieh/studeenth/learohkh bïhkedidh.

Kvalifikasjovnh:

 • Studeenth, healsoefaagebarkijh/viehkiesåjhterh, vaarjelimmiesåjhterh jïh skïemtjesååjhterh.
 • Daatadaajroeh.
 • Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.
 • Væjkele laavenjostedh.

 


Giesieboelhke vaasa våhkoen 26 raejeste dovne våhkoen 33. Sïjhtebe vikaarh vaajteles maahtojne prioriteeredh mah sijhtieh dovne institusjovnesne jïh hïejmedïenesjinie barkedh. Sïjhtebe aaj prioriteeredh dejtie mah leah fleksijbele jïh stïeresne. Haestebe aaj staeries vikaarh ohtsedh. Ohtsijh byöroeh 18 jaepien båeries årrodh. Barkose hïejmedïenesjisnie ohtsijh tjuerieh vuejemeleahpam utnedh jïh jïjtse bïjlem jallh mopedem utnedh.

Sïjhth hijven lierehtimmiem åadtjodh barkoesijjesne. Soptsesth aaj mejtie datne ussjedamme healsoefaagebarkijinie, bïssedæjjine, skïemtjesåjhterinie, vaarjelimmiesåjhterinie jallh dååkterinie sjïdtedh. 


 

Dåakterekontovre

Snåasen dåakterekontovre lea healsoegåetesne 3 staeriesdåakterehjemmeligujmie, LIS 1 dåaktere jïh viehkiebarkijh åvtekontovresne. Mijjieh giesievikaarh viehkiebarkiji åvteste daarpesjibie boelhken 26 – 33, jïh gohtjedimmievikaarh abpe jaepien. Barkoe hijven sjeahta skïemtjesåjhteridie, healsoetjaeliejidie jïh bioinsjenööride.

Viehkiebarkiji barkoelaavenjassh leah vïedteldihkie dåakterekontovrese jïh biejjiedåakterevaaptan.

 

Kvalifikasjovnh:

 • Skïemtjesåjhterh, healsoetjaelijh jïh bioinsjenöörh, aaj dah mah leah ööhpehtimmesne maehtieh syökedh.
 • Daatadaajroeh.
 • Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.
 • Væjkele laavenjostedh.

 

Ektie gaajhkide barkojde:

Orre vikaarh/ barkijh healsoe, sujhteme jïh hoksesne tjuerieh jååhkesjamme pollisevihtiestimmiem orre biejjeste buektedh åvtelen aelkieh.

Baalhka sïejhme tariffelatjkoen mietie.

 

Skïemtjesåjhterestudeenth, vaarjelimmiesåjhterestudeenth, medisijnestudeenth jïh healsoefaagebarkijh gaervies ööhpehtimmine mah jïjtjemse åeliedieh giesien barkedh åvtelen tsïengelen 15.b. 2022, sijhtieh 10 000 kråvnah bonusinie åadtjodh gosse 100 % giesievikaarine berkieh 6 våhkoeh Snåasen tjïeltesne.

 

 

Ohtseme seedtesåvva elektrovneles goeresne. Ohtsememierie 12.12.21

 

 

 

 

FERIEVIKARER / TILKALLINGSVIKARER 2022

 

Pleie- og omsorg

 • Sykepleiere, vernepleiere til dag- og natt tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.
 • Hjelpepleiere, helsefagarbeidere til dag- og natt tjeneste i institusjon og hjemmebaserte tjenester.
 • Vikarer for miljøterapeuter/miljøarbeidere/assistenter til tiltak funksjonshemmede.
 • Vikarer for hjemmehjelpere/helsefagarbeidere.
 • Vikarer for assistenter i kjøkken, renhold og vaskere.

 

Pleie og omsorg er en spennende enhet med mange varierte oppgaver. Det kreves selvstendighet samtidig som mange av oppgavene skjer i nært samarbeid med kolleger. Vi har fått en ny, moderne og tidsriktig sykeheim som har nydelig utsikt utover Snåsavatnet. Tjenesten er i konstant utvikling og vekst og fremtidsrettet med velferdsteknolog/ mestringsteknolog og hverdagsrehabilitering. Vi søker etter deg som vil jobbe inn i fremtiden og utgjøre en forskjell for brukere og deres pårørende.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kontinuerlig oppfølging av brukere og deres pårørende.
 • Være med på å utvikle den faglige kvaliteten på tjenesten.
 • Veilede kollegaer/studenter/elever.

Kvalifikasjoner:

 • Studenter, helsefagarbeider/hjelpepleier, vernepleier og sykepleiere.
 • Datakunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsegenskaper.

 

Ferieperioden går fra uke 26 tom 33. Vikarer som ønsker å jobbe både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester med ønskelig kompetanse vil bli prioritert. Ellers vil fleksibilitet i forhold til tilgjengelighet være høyt prioritert. Faste vikarer oppfordres også til å søke. Søkerne bør være fylt 18 år. For hjemmetjenesten må søkerne ha førerkort og tilgang til bil eller moped.

Du vil få god opplæring på arbeidsplassen. Angi også om du har tenkt å bli helsefagarbeider, renholder,  sykepleier, vernepleier eller lege.

 

Legekontoret

Snåsa legekontor er lokalisert ved helsehuset med 3 fastlegehjemler, LIS 1 lege og hjelpepersonell på forkontoret. Vi har behov for sommervikarer for hjelpepersonell i perioden 26 tom 33, og tilkallingsvikarer gjennom hele året. Jobben passer godt for sykepleiere, helsesekretærer og bioingeniører.

Arbeidsoppgaver for hjelpepersonell er knyttet til legekontor og daglegevakt.

 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier, helsesekretær og bioingeniører, også de som er under utdanning kan søke.
 • Datakunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsegenskaper.

 

Felles for alle stillingene:

For nye vikarer/ansatte i helse, pleie og omsorg må godkjent politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse. 

Lønn etter gjeldende tariffavtale. 

 

Sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, medisinstudenter og ferdigutdannet helsefagarbeider som forplikter seg til avtale om sommerjobb innen 15 januar 2022, vil kunne få en bonus på kr 10 000 ved 6 ukers ferievikariat 100 % st. i Snåsa kommune.

 

 

Søknad sendes på elektronisk skjema. Søknadsfrist 12.12.21

Til toppen