Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

 • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
  Finn link til elektronisk timebestilling

 • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

 • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Inntil 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse som avdelingsingeniør VA/saksbehandler  

Elektronisk søknadsskjema

Raajan 100 % sæjjasadtjebarkoe nuepine ihkuve barkoem goevteseinsjenöörine TS/aamhtesereerijinie åadtjodh

Snåasen tjïelte aktem sæjjasadtjebarkoem åtna mij vaasa 1 jaepiem, nuepine ihkuve barkoem goevteseinsjenöörine TS/aamhtesereerijinie åadtjodh. Barkoe lea reeremasse evtiedimmieektievoeten nualan bïejesovveme. Barkoen stoeredahke lea raajan 100 % jïh sæjhta daejtie faagesuerkiej bïjre årrodh:

 • Aamhtesh Tjaetsien jïh Såelsiegalkehtimmien sisnjelen
 • Kaarhth jïh geodaata (GIS)
 • Prosjektetjirrehtimmie tjïelteteknihkeles tseegkeldahkijste
 • Sïejhme aamhtesereereme

Barkoe lea evtiedimmieektievoeten nualan bïejesovveme gusnie teknihke, laanteburrie, jieleme jïh kultuvre. Daesnie mijjen leah 7 aamhtesereerijh joekehts faageduekine mah gaajhkh aamhtesh gïetedieh mah leah daej faagesuerkiej sisnjeli.

Tjïelten akte vijries laavenjostoe Siströöndelagetjïeltigujmie Stïentje jïh Inderøy. Mijjieh aaj laavenjostoem tseegkeminie jieniebinie faagesuerkine Innherred-regijovnesne gusnie dagkeres barkoe aaj maahta meatan årrodh dagkeres laavenjostosne.

Kvalifikasjovnh

 • Bachelor jallh maastere tjaetsie- jïh såelsiegalkehtimmieteknihken jallh plearoeh sisnjelen. Sïjhtebe aaj ohtsijh vuarjasjidh jeatjah sjiehteles ööhpehtimmine jïh faageduekine
 • Praksise privaate jallh byögkeles gïehtelimmeste faagesuerkien sisnjelen lea vaajteles
 • Daajroe sjyöhtehke laaki bïjre vaajteles. Daerpies lïerehtimmie vadtasåvva
 • Væjkele gaskesadtedh jïh laavenjostedh, hijven nöörjen buektemevoetine
 • Hijven daajroe IKT:n bïjre

Mijjieh faalehtibie

 • Ïedtjije barkoeaarkebiejjie faagesuerkien sisnjelen gelliej darjomigujmie jïh stoerre veanhtadimmiejgujmie tjïelten dïenesjidie
 • Lïerehtimmie jïh daajroebigkeme
 • Baalhka ööhpehtimmien jïh barkoedååjrehtimmien mietie
 • Seehteme tjïelten krïevenassi mietie, hijven tjirkeme- jïh pensjovneöörnegh

Bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Are Tomter, tell. 992 71 015

Vaajteles dïhte mij barkoem åådtje vuejemeleahpam bïjlese åtna jïh maahta jïjtse bïjlem dïenesjisnie nuhtjedh.

Goh guektiengïeleldh tjïelte Snåasen tjïelte aaj sæjhta almetjh dåårrehtidh åarjelsaemien gïele- jïh kultuvremaahtojne.

Ohtsememierie: 27.09.21.
 

Ohtsh barkoem elektrovneles ohtsemegoeresne.

 

_____________________________________________________________

 

Inntil 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse som avdelingsingeniør VA/saksbehandler  

Snåsa Kommune har ledig 1 års vikariat med mulighet for fast ansettelse som avdelingsingeniør VA / saksbehandler. Stillingen ligger til administrasjonen ved utviklingsenheten. Størrelsen på stillingen er inntil 100%, og vil dekke følgende fagområder:

 • Saker innenfor Vann og Avløp
 • Kart og geodata (GIS)
 • Prosjektgjennomføring av kommunaltekniske anlegg
 • Generell saksbehandling

Stillingen er organisert under utviklingsenheten som består av teknisk, landbruk, næring og kultur. Her er vi 7 saksbehandlere med ulik fagbakgrunn som håndterer alle sakene som faller innenfor disse fagfeltene.

Kommunen har et utstrakt samarbeid med Inntrøndelagskommunene Steinkjer og Inderøy.  Vi er i ferd med å etablere samarbeid på flere fagområder i innherredsregionen hvor en slik stilling også kan inngå i et slikt samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller master innen vann- og avløpsteknikk eller tilsvarende. Søkere med annen relevant utdanning og fagbakgrunn vil også bli vurdert
 • Praksis fra privat eller offentlig virksomhet innen fagområdet er ønskelig
 • Kjennskap til aktuelle lovverk er ønskelig. Nødvendig opplæring vil bli gitt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne med god norsk framstillingsevne
 • Gode IKT kunnskaper

Vi tilbyr

 • En interessant arbeidshverdag innen et fagområde med høy aktivitet og store forventninger til den kommunale tjenesteytingen
 • Opplæring og kunnskapsbygging
 • Lønnsplassering ut fra utdanning og yrkeserfaring
 • Ansettelse på kommunale vilkår, gunstige forsikrings- og pensjonsordning

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Are Tomter, tlf. 992 71 015

Den er ønskelig at den som blir tilsatt har sertifikat for personbil og kunne disponere egen bil i tjenesten..

Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Søknadsfrist: 27.09.21.
 

Stilling søkes på elektronisk søknadsskjema

Til toppen