Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Ledige stillinger

Klahke / faagebarkije - Assistent / fagarbeider

Klahke / faagebarkije

Åarjel-Saemiej skuvlesne raajan 100 % (barkoetïjje) sæjjasadtjebarkoe gååvnese klahkine / faagebarkijinie. Ryöhkoe medtie gålkoen /goeven 2022 raajan. Maahta barkoem aaj juekedh. Barkoe lea maanine sjïere daerpiesvoetigujmie. Sïjhtebe leavloem bïejedh persovneles sjiehtelesvoetese.

Aaj vaajteles daajrojne åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne.

Vielie bïevnesh barkoen bïjre åadtjoeh jis soptsesth ektievoeten åvtehkinie Hans Lindberg

tell. 97978388.

Orre barkijh tjuerieh orre vihtiestimmiem polliseste buektedh åvtelen aelkieh.

Jis gujnh jïh ålmah seamma maahtoem utnieh sïjhtebe veeljedh dam tjoelem mij lea unnebelåhkosne.

Ohtsh barkoem elektrovneles ohtsemegoeresne.

Ohtsememierie 08.12.21.

 

 

Assistent / fagarbeider

Ved Åarjel-Saemiej skuvle er det fra medio februar 2022 ledig inntil 100 % stilling (arbeidstid) vikariat for assistent / fagarbeider. Varighet til ca november / desember 2022. Stillingen kan eventuelt deles. Stillingen omfatter arbeid med barn med spesielle behov. Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

Det er også ønskelig med kunnskap i sørsamisk språk og kultur.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder / rektor hans Lindberg tlf 97978388.

For nyansatte må politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.

Under ellers like vilkår vil underrepresentert kjønn bli foretrukket.

Stillingen søkes på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist 08.12.21.

Til toppen